PHIB635D Смисъл и ценности във философията на екзистенциализма

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с философията на екзистенциализма. Основният фокус попада върху въпросите за свободата и осмислянето на човешкото съществуване в сложния и динамичен контекст на XX и XXI век. В началото курсът очертава по-обща контекстуална рамка с представянето на възгледите на Ницше и Киркегор. Ядрото на курса е съсредоточено върху М. Хайдегер, Ж. П. Сартр и А. Камю. Лекциите завършват с представяне на авторите от Франкфуртската школа.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

доц. Ясен Захариев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво представлява екзистенциализма в рамките на европейската философска традиция.

• Кои са основните представители на екзистенциализма.

• Какви са централните проблеми пред осмислянето на въпроса за смисъла на човешкия живот.

2) могат:

• да интерпретират собствения си социално исторически контекст в светлината на екзистенциализма.

• да боравят с основни понятия от философията на ХХ век.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в курса. Цели и обхват на курса. Какво е екзистенциализъм?
 2. Безсмисленият хоризонт на абсурда. Камю, “Чужденецът”.
 3. Екзистенциалната диалектика на Киркегор.
 4. Модуси на съществуването в “Или, или”
 5. Ницше за смъртта на бога.
 6. Въпросът за свободата във философията на Ницше.
 7. “Воля за власт”
 8. Загубата на смисъла. Достоевски, Кафка и Хесе.
 9. Хусерл, Хайдегер и феноменологията
 10. Какво е Dasein?
 11. Какво значи да си “автентичен”?
 12. Война и екзистенциализъм
 13. Феноменологията на Ж. П. Сартр
 14. Екзистенциализмът е хуманизъм.
 15. Проблемът за смисъла във Франкфуртската школа.

Литература по темите:

1. Достоевски, Ф. Братя Карамазови, С. 2003

2. Камю, А. Чужденецът. С. 2012Кафка, Ф. Метаморфозата и други разказаи, С. 2011

3. Кафка, Ф. Процесът, С. 2011

4. Кънев. А. Хайдегер и философската традиция, С. 2011

5. Киркегор, С. Или, или. С. 2008

6. Маркузе, Х. Едноизмерният човек, С. 1997.

7. Ницше, Ф. Тъй рече Заратустра, С. 2003

8. Ницше, Ф. Веселата наука, С. 1996

9. Ницше, Ф. Воля за власт, С. 2009

10. Сартр, Ж. П. Екзистенциализмът е хуманизъм, С. 1994

11. Сартр, Ж. П. Погнусата, С. 2007

12. Сартр, Ж. П. Битие и нищо, С.1994

13. Фром, Е. Бягство от свободата, С. 2005

14. Хабермас, Ю., Структурни изменения на публичността, С. 1995.

15. Хайдегер, М. Същности, С. 1999

16. Хайдегер, Битие и време, С. 2005

17. Хесе, Х. Игра на стъклени перли, С. 2009

18. Хесе, Х. Степният вълк, С. 2011

19. Хоркхаймер, М., Адорно, Т., Диалектика на просвещението, С. 1999.

20. Хусерл, Е. Увод във феноменологията, С. 1996

21. Хусерл, Е. Кризата на европейските науки и трансценденталната феноменология, С. 2002.

22. Ясперс, К. Въведение във философията