PHIB634D  Политическа философия

Анотация:

Курсът си поставя за цел да запознае студентите с основните проблеми на философията на политиката. Тези проблеми се въвеждат, представят и обсъждат чрез изясняването на основните категории на тази област. При изясняването на основните понятия на политическата философия се излагат и обясняват най-важните теории и най-значимите автори и произведения в тази област. Съществено значение се отдава на връзката между философските теории и типични действителни проблемни ситуации в политиката.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• кои са основните проблеми във философията на политиката;

• кои са основните категории на философията на политиката;

• кои са основните философски теории и кои са значимите автори и произведения във философията на политиката.

2) могат:

• да разбират смисъла на основните проблеми във философията на политиката;

• да разбират и да могат да си служат с основните понятия на философията на политиката;

• да могат да използват тези понятия при практическото решаване на реални проблемни ситуации.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Що е политика? Морал, религия, право, икономика и политика.
 2. Същност на държавата. Цели и основни функции на държавата.
 3. Елементи на държавата-територия, народ, власт. Суверенитет – държавен суверенитет и народен суверенитет.
 4. Томас Хобс „Левиатан“.
 5. Конституция, правова държава, разделение на властите.
 6. Шарл дьо Монтескьо „За духа на законите“.
 7. Форми на държавно управление – монархия, република. Парламентарна и президентска република.
 8. Текущ контрол.
 9. Политически режими – демокрация и диктатура. Пряка и представителна демокрация.
 10. Власт, господство, принуда и насилие. Харизматично, традиционно и рационално господство.
 11. Свобода. Свобода на действието и свобода на волята. Права на човека.
 12. Исайя Бърлин „Две концепции за свободата“.
 13. Морална, юридическа и политическа отговорност.
 14. Морална, политическа и социална справедливост. Глобална справедливост.
 15. Гражданство и гражданско общество. Космополитно гражданство.

Литература по темите:

Основна

АРИСТОТЕЛ: Политика, София 1995

БЪРК, ЕДМЪНД: Размисли за революцията във Франция, София 2000.

КОНСТАН, БЕНЖАМЕН: Курс по конституционна политика, т. 1, София 2002.

ЛОК, ДЖОН: Два трактата за управлението, София 1996.

МАДИСЪН, ДЖЕЙМС, ХАМИЛТЪН, АЛЕКСАНДЪР, ДЖЕЙ, ДЖОН: Федералистът, София 1997.

МИЛ, ДЖОН СТЮЪРТ: За свободата, София 1993.

МОНТЕСКЬО, ШАРЛ: За духа на законите, София 1984.

ПЛАТОН: Държавата, София, 1981.

ПЛАТОН, Закони, София 2006.

РОЛС, ДЖОН: Теория на справедливостта, София 1998.

РУСО, ЖАН-ЖАК: За обществения договор, София 1996.

ХЕГЕЛ, ГЕОРГ ВИЛХЕЛМ ФРИДРИХ: Философия на правото, София 2002.

ХОБС, ТОМАС: Левиатан, София 1970.

Допълнителна

АРЕНТ, ХАНА: Човешката ситуация, София 1997.

БЪРЛИН, АЙЗАЯ: Две схващания за свободата, в: Алтернативи на несвободата, София 1998.

БЮРДО, ЖАН: Държавата, С. 2007.

ВЕБЕР, МАКС: Социология на господството. Социология на религиите, София 1992.

ВИРОЛИ, МАУРИЦИО: Републиканизъм, София 2005.

ДУОРКИН, РОНАЛД: Да се отнасяме към правата сериозно, София 2003.

ЙОТОВ, СТИЛИЯН (съст.): Конституционализъм, София 2006.

ЙОТОВ, СТИЛИЯН (съст.): Философия на правата, София 2009.

КЕЛЗЕН, ХАНС: Чистото учение за правото, София 1995.

МАНОЛОВ, КАЛИН (съст.): Либерализмът. Идеи за свободно общество, София 2007.

НОЗИК, РОБЪРТ: Анархия, държава, утопия, София 2005.

ПОПЪР, КАРЛ: Отвореното общество и неговите врагове – т. 1 Магията на Платон, София 1993, т. 2. Апогеят на пророчеството: Хегел, Маркс и последиците, София 1995.

РАЗ, ДЖОУЗЕФ: Понятието за правна система, София 2005.

РОЛС, ДЖОН: Политическият либерализъм, София 1999.

САРТОРИ, ДЖОВАНИ: Теория на демокрацията т. 1 и т. 2, София 1992.

ХАБЕРМАС, ЮРГЕН: Морал, право и демокрация, София 1999.

ШМИТ, КАРЛ: Понятието за политическото, София 2008.