LEAB085D Търговско право (на английски език)

Анотация:

Курсът "Търговското право" предоставя включва въведение относно основните принципи и източници на търговското право, както и неговото място в правната система. Студентите ще се запознаят с основните понятия и рамката на търговското право, включително неговите основни субекти и нормативни източници. Ще бъде разгледано мястото на търговското право в системата на правото, което ще помогне на участниците да разберат неговото значение и връзки с други правни отрасли.

Основната част на курса е насочена към търговските договори, като ще бъде разгледан процеса на тяхното договаряне и сключване, включително предложенията, приемането и съгласието. Специално внимание ще се отдели на договорите при общи условия и на структурата и съдържанието на бизнес договорите. Ще бъдат обсъдени условията на изпълнение на договорите, както и правните последици от тяхното неизпълнение. В края на курса ще бъдат представени различните правни форми на бизнес организациите.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

доц. Деница Топчийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи и понятия от областта на търговското право

• видовете договори, условията за тяхното сключване и изпълнение, основните правни форми за бизнес организациите

2) могат:

• да анализират и решават казуси, свързани с търговските договори

• да анализират и превеждат текстове, които съдържат специализирани юридически понятия от областта на търговското право
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Запознаване с курса. Принципи на търговското право, източници, субекти, приложение на ТП.
  2. Място на търговското право в системата на правото.
  3. Търговски регистър, регистрация на ТД, документи.
  4. Договори - понятие и видове договори. Форма на договора.
  5. Сключване на договора - предложение, приемане, съгласие. Договори при общи условия.
  6. Структура и съдържание на бизнес договорите. Изпълнение на договора.
  7. Неизпълнение на договор и правните последици.
  8. Правни форми на бизнес организациите.

Литература по темите:

Peter Nayler, Business Law in the Global Marketplace, Routledge; 1st edition (2005)