BASB615D Разработване на проект II

Анотация:

В рамките на извънаудиторния курс студентите избират тема по която да развият авторската си позиция. В рамките на текущия семестър студените избират от набор теми, които представят актуални икономически въпроси/теми в съотвествие с актуалната икономическа обстановка в национален и световен план.

Учебният курс представя актуални практически задачи, които студентите подготвят индивидуално в консултативен режим с преподавателите формулирали конкретните задания.

Всеки студент избира темата по която да развие авторската си позиция.

Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

• Практическо приложение на теоретичните постановки, които са усвоени в рамките на текущия семестър;

• Анализират се различни теоретични постановки, в търсенето на решение на конкретни практически казуси.

• Студентите да изразяват авторска и аргументирана позиция по актуални икономически теми.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р
доц. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

-как в писмена форма да развият авторска позиция, която аргументирано да защитят.

2) могат:

-да използват възможностите на различните теоретични поставки при решението на практически казуси,

-да решават по-ефективно възникващи пред тях практически проблеми свързани с дейността на стопанските организации,

-да анализират различна информация, която се генерира от работата на стопанските субекти,

-да използват конкретни методи и техники за преодоляване на кризисни ситуации в работата на стопанските организации.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да притежават знания и умения по курсовете от текущия

семестър и предходните

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Всяко задание задължително е обезпечено с набор от основна и допълнителна литература, която да подпомогне студентите при разработването на материала.