BAFB801D Търговско банкиране II част

Анотация:

Курсът “Търговско банкиране” акцентира върху иновациите в банковата дейност, банковия маркетинг и анализа на рентабилността, ликвидността и платежоспособността. Целта на курса е студентите да могат да анализират дейността на всяка търговска банка.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Какви показатели банките използват банките за да анализират своята дейност

• На каква регулация подлежат търговските банки в нашата страна

2) могат:

• да прилагат правилно понятията, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

• да локализират и използват интернет и библиотечните ресурси;

• да анализират дейността на търговската банка – приходи, разходи, финансов резултат, ликвидност.


Предварителни изисквания:
• Основни знания по финанси и банки

• Основни знания по счетоводство

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Иновации в банковата дейност – същност на банковите иновации – електронно банкиране
  2. Маркетингът в банковата дейност – същност и цели на банковия маркетинг
  3. Анализ на банковата дейност – същност, цели, субекти и видове анализ
  4. Анализ на банковите активи и пасиви – по структура и качество
  5. Анализ на рентабилността на търговската банка - доходност и печалба на търговската банка
  6. Анализ на ликвидността и платежоспособността на търговската банка – същност и фактори, определящи ликвидността и платежоспособността на търговската банка
  7. Рискът в банковата дейност – видове и нормативна регламентация

Литература по темите:

1.Вачков, Ст. и колектив, Въведение в банковото дело, Стено, 2009

2.Иванов, п. и М. Врачовска, Банково дело, Абагар, 2004

3.Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2000

4.Димитрова, Р. Банки и банково обслужване, Ромина, 2018

5.Закон за кредитните институции

6.Закон за гарантиране на влоговете

7.Закон за потребителския кредит

Допълнителна литература:

1.Александрова, М. и екип . Финанси – практически моменти, С., 2005

2.Заутер, В. Основи на банковото дело. Делфинпрес, 1994

3.Завадска, З и колектив, Банково дело, УИ Стопанство-УНСС, 2004

4.Михайлов, Ев. и колектив. Пари и банково дело, Мартилен, 1998