BASB637D Трудово право

Анотация:

Трудовото право е учебна дисциплина, която запознава студентите с правната уредба на трудовите отношения и непосредствено свързаните с тях обществени отношения. Последователно се разглеждат основните институти на българското индивидуално трудово право – понятие за трудово правоотношение и неговите страни, трудов договор, работно време, почивки и отпуски, дисциплинарна отговорност, имуществена отговорност на страните, прекратяване на трудовото правоотношение, индивидуални трудови спорове. Втората относително обособена част е свързана с колективното трудово право – сдружаване на работниците и служителите и на работодателите, трипартизъм, колективно трудово преговаряне и колективен трудов договор, общо събрание на работниците и служителите, колективни трудови спорове, право на стачка. Теоретичните аспекти са пречупени през призмата на практическа приложимост на нормативната уредба (съдебна практика и практика на други органи), както и с тенденциите в развитието на отрасъла предвид членството на Република България в Европейския съюз.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Ивайло Стайков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните положения в правната уредба на трудовите отношения в Република България

2) могат:

да подготвят основни документи от трудовоправен характер


Предварителни изисквания:
елементарни познания в областта на правото

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Предмет, метод, система, функции и източници на трудовото право. Трудово правоотношение – понятие, характеристика, страни и съдържание.
 2. Трудов договор – понятие, сключване, съдържание. Видове трудови договори. Особености на трудовото правоотношение за работещите в държавната администрация, при надомна работа, при работа от разстояние, при работа чрез предприятие, което осигурява временна работа
 3. Изборът и конкурсът като основания за възникване на трудово правоотношение.
 4. Изменение на трудовото правоотношение.
 5. Работно време – понятие и видове. Почивки.
 6. Отпуски – понятие и видове.
 7. Здравословни и безопасни условия на труд. Специална трудовоправна закрила на непълнолетните, жените и лицата с намалена работоспособност.
 8. Трудово възнаграждение – понятие, гаранции за изплащане.
 9. Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност.
 10. Професионална квалификация.
 11. Имуществена отговорност на работодателя. Имуществена отговорност на работника или служителя.
 12. Прекратяване на трудовото правоотношение.
 13. Защита срещу незаконно уволнение. Индивидуални трудови спорове – понятие и ред за разглеждане.
 14. Правно положение на синдикалните и на работодателските организации. Тристранно сътрудничество. Колективен трудов договор – понятие, страни, сключване и действие. Колективни трудови спорове – понятие и ред за уреждане. Стачка.
 15. Контрол за спазване на трудовото законодателство и отговорност за неговото нарушаване.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

І. Учебници, учебни помагала, коментари

1. Василев, Ат. Трудово право. БСУ, Бургас, 1997

2. Милованов, Кр. Трудово право. Част І. НИИПП “Г. Димитров” при ЦС на БПС, С., 1988

3. Милованов, Кр., Н. Йосифов Трудово право. Част ІІ. НИИПП “Г. Димитров” при ЦС на БПС, С., 1989

4. Мръчков, В. Трудово право. Обща част. 1-во изд. Сиби, С., 1996

5. Мръчков, В. Трудово право. Специална част. 1-во изд. Сиби, С., 1997

6. Мръчков, В. Трудово право. 10-то прер. и доп. изд. Сиби, С., 2019

7. Мръчков, В. Международно трудово право. Сиби, С., 2000

8. Мръчков, В., Средкова, Кр., Василев, Ат. Коментар на Кодекса на труда. 12-то прер. и доп. изд., Сиби, С., 2016

9. Радоилски, Л. Трудово право на Народна република България. Наука изкуство, С., 1957

10. Средкова, Кр. Трудово право на Република България. Лекции. УИ “Св. Кл. Охридски”, С.: Безопасни и здравословни условия на труда, 1994; Отпуски, 1995; Работно време и почивки, 1995; Трудови спорове, 1995; Трудова дисциплина, 1997; Индивидуално трудово правоотношение, 1997; Изменение на трудовото правоотношение, 1997

11. Средкова, Кр. Трудово право. Обща част. Лекции. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2010

12. Средкова, Кр. Трудово право. Специална част. Дял І. Индивидуално трудово право. Лекции. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2011

13. Франц, В. Пазарът на труда. Изд. агенции “Алтенбург” и “ Форум 2000”, С., 1996

14. Шопов, Д. Икономика на труда. 1-во изд. Тракия –М, С., 2001

15. Шопов, Д., Стефанов, Л., Паунов, М., Дулевски, Л. Икономика на труда. 3-то изд. Тракия-М, 2002

ІІ. Монографии, книги, студии

16. Александров, Андр. Извънсъдебни способи за решаване на трудови спорове. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том VІІ. Предизвикателствата пред българското трудово законодателство. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2015, с. 235-246

17. Александров, Андр. Защита на личните данни на работниците и служителите. С.: ИК „Труд и право”, 2016

18. Василев, Ат. Ограничената имуществена отговорност на работника или служителя. Дисертация за присъждане на научната степен “кандидат на юридическите науки” (машинопис), ЕЦНДП, С., 1985

19. Василев, Ат. Основание на имуществената отговорност на работниците и служителите. Част І. Характеристика на субекта и обекта на правонарушението. Год. на СУ “Кл. Охридски”, Юрид. фак., т. 76, кн. 2, С., 1986

20. Василев, Ат. Основание на имуществената отговорност на работниците и служителите. Част ІІ. Фактически състав на правонарушението. Год. на СУ “Кл. Охридски”, Юрид. фак., т. 77, кн. 1, С., 1987

21. Василев, Ат. Осъществяване на ограничената имуществена отговорност на работника. БАН, С., 1990

22. Василев, Ат. Трудов договор за ученичество. – В: Юрид. сборник на БСУ. т. ІІ, Университетско издателство, Бургас, 1994, с. 6-37

23. Василев, Ат. Обезщетения по трудовото правоотношение. Сиби, С., 1997

24. Видова, М. Правна закрила на майчинството. Профиздат, С., 1980

25. Гевренова, Н. Видове правни норми в колективния трудов договор като недържавен източник на трудовото право. – В: Юбилеен сборник в памет на проф. В. Таджер, Сиби, С., 2003, с. 82-97

26. Гевренова, Н. Правилникът за вътрешния трудов ред. С.: Сиби, 2007

27. Гевренова, Н. Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспобност. С.: Сиби, 2013

28. Йосифов, Н. Правен режим на вътрешния трудов ред в предприятието. Профиздат, С., 1978

29. Йосифов, Н. Съдържание, сключване и изменение на трудовия договор. Албатрос, С., 2003

30. Лазарова, В. Правна уредба на трудовата книжка и трудовия стаж. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2012

31. Маркова, Пл. Социална политика. – В: Основи на европейската интеграция. 2-ро изд. Център за европейски изследвания, С., 1998, с. 272-296

32. Милованов, Кр. Понятието нарушение на трудовата дисциплина. – В: Известия на Инст. за правни науки, т. 14, кн. 2, С., 1964, с. 135-178

33. Милованов, Кр. Трудовата функция на работника или служителя. – В: Известия на Инст. за правни науки, т. 27, С., 1972, с. 163-219

34. Милованов, Кр. Дисциплинарно уволнение. Наука и изкуство, С., 1967

35. Милованов, Кр. Трудово правоотношение въз основа на избор. БАН, С., 1976

36. Милованов, Кр. Трудовата дисциплина като задължение по трудовото правоотношение. БАН, С., 1985

37. Милованов, Кр. Прекратяване на трудовия договор. Наука и изкуство, С., 1989

38. Милованов, Кр. Трудов договор – сключване, изменение, прекратяване. КНСБ, С., 1993; 2-ро изд. С.: ИК „Труд и право”, 2008

39. Мингов, Е. Правото и задължението на работника да повишава професионалната си квалификация. Дисертация за присъждане на научната степен “кандидат на юридическите науки” (машинопис), СУ “Св. Кл. Охридски”, С., 1989

40. Мингов, Е. Общите основания за прекратяване на трудовия договор. – В: Юбилеен сборник в памет на проф. Витали Таджер, Сиби, С., 2003, с. 304-327

41. Мингов, Е. Прекратяване на трудовия договор поради общи основания. С.: Сиби, 2004

42. Мръчков, В. Прекратяване на срочните трудови договори и въпроси на краткосрочните осигуровки. – В: Известия на Инст. по правни науки, т. 17, С., 1965, с. 41-84

43. Мръчков, В. Правна защита срещу неправилно уволнение. БАН, С., 1971

44. Мръчков, В. Българското трудово законодателство и международните трудови конвенции и препоръки. Наука и изкуство, С., 1978

45. Мръчков, В. Контрол за спазване на трудовото законодателство и отговорност за неговото нарушаване. БАН, С., 1985

46. Мръчков, В. Колективни трудови спорове и правото на стачка. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 1992

47. Мръчков, В. Коментар на Закона за уреждане на колективните трудови спорове. С.: Сиела, 1994

48. Мръчков, В. Договорът в трудовото право. С.: Сиби, 2010

49. Мръчков, В. Субективно право и субективни трудови права. С.: Сиби, 2017

50. Мръчков, В., Каменов, Д., Сотирова, М. Работодателят в трудовите отношения. Оргсистем, С., 1993

51. Ощанов, Р. Коментар на Наредбата-закон за трудовия договор. С., 1936

52. Ошанов, Р. Колективният трудов договор като правен институт. С., 1940

53. Ошанов, Р. Правна закрила на труда. С., 1943

54. Радоилски, Л. Трудово възнаграждение. Инст. за социални проучвания, С., 1948; нова редакция С., 2008

55. Радоилски, Л. Трудово право. Историческо развитие. С., 1957

56. Рийч, Р. Б. Трудът на нациите. УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1991

57. Средкова, Кр. Специална закрила на някои категории работници. Наука и изкуство, С., 1988

58. Средкова, Кр. Извънреден труд. Наука и изкуство, С., 1989

59. Средкова, Кр. Правен режим на работното време. УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1992

60. Средкова, Кр. Правото на здравословни и безопасни условия на труд. – В: Юбилеен сборник в памет на проф. В. Таджер, Сиби, С., 2003, с. 416-435

61. Стайков, Ив. Защита от дискриминация при наемане на работа. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том І. Сборник в памет на доц. Елисавета Христова, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2004, с. 128-149

62. Стайков, Ив. Понятие за дискриминация в трудовите отношения. – сп. Правен преглед, 2005, бр. 1, с. 22-42

63. Стайков, Ив. Забрана за дискриминация при определяне и изплащане на трудовото възнаграждение. – сп. Търговско право, 2005, бр. 5-6, с. 101-121

64. Стайков, Ив. Забраната за дискриминация и задължението на работодателя да осигурява равни условия на труд (чл. 13, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията). – сп. Правата на човека, бр. 4, 2005, с. 30-49

65. Стайков, Ив. Забраната за дискриминация в трудовите отношения и проблемът за равните възможности на жените и мъжете и на представителите на различни етнически групи. – сп. Административно правосъдие, бр. 4, 2005, с. 31-52 и бр. 5, 2005, с. 28-34

66. Стайков, Ив. Медиация по трудови спорове. изд. Авангард Прима, София, 2009, 240 с.

67. Стайков, Ив. Работа от разстояние – примери за споразумения на европейско секторно и междусекторно ниво и възможностите за въвеждането им в българското право. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІІ. Трудовото право на Европейския съюз и българската правна система, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2009, с. 72-87

68. Стайков, Ив. Прекратяване на трудовия договор на хабилитиран преподавател във висше училище по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда и прилагането на § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за висшето образование. – В: уеб-базирано Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), издание на Департамент “Право” и Библиотеката на НБУ, год. V, бр. 1, 2010 г., на интернет адрес: http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/1_2010/sadarzanie%201%202010.pdf [електронен ресурс]

69. Стайков, Ив. Прилагането на конвенциите на Международната организация на труда в практиката на Конституционния съд на Република България. – сп. Съвременно право, 2010, бр. 6, с. 27-54

70. Стайков, Ив. Трудовоправни аспекти на Закона за развитието на академичния състав в Република България. – В: Съвременното право – проблеми и тенденции. Сборник с научни доклади от Националната научно-практическа конференция по случай двадесетгодишнината на сп. „Съвременно право”, 19 октомври 2010 г., гр. София, съст. Кр. Средкова, Сиби, С., 2011, с. 347-367

71. Стайков, Ив. Маловажното нарушение на трудовото законодателство след промяната на Кодекса на труда от януари 2012 г. – сп. Съвременно право, 2012, бр. 2, с. 7-27

72. Стайков, Ив. Отново по въпроса за правната уредба на маловажното нарушение на трудовото законодателство. – В: уеб-базирано Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), издание на Департамент “Право” на НБУ, брой 2, 2012 г., с. 39-66 [електронен ресурс]

73. Стайков, Ив. Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда. София: Изд. „Авангард Прима”, 2016, 306 с.

74. Стайков, Ив. Трудовоправен статус на членовете на Съвета за електронни медии и сравнение с този на членовете други колективни държавни органи. София: Изд. „Авангард Прима”, 2016, 353 с.

75. Топалов, М. Работодателят като страна по индивидуалното трудово правоотношение. Сиби, С., 1997

76. Христова, Е. Колективният трудов договор в НРБ. Наука и изкуство, С., 1961

77. Шопов, Д. Управление на работната заплата. УИ “Стопанство”, С., 1997

78. Янулов, Ил. 40 години Международна организация на труда. – В: Известия на Икон. институт на БАН, 1961, кн. 1-2, с. 5 - 78

ІІІ. Статии

79. Ангушева, В. Някои въпроси на уредбата на трудовите спорове в новия Кодекс на труда. – Бюлетин на СЮБ, 1988, бр. 4

80. Банова, Ем., Сербезова, Ст. Правото на присъединяване към колективен трудов договор. – сп. Труд и право, 2002, бр. 5

81. Василев, Ат. За правната същност на имуществената отговорност между страните на трудовото правоотношение. – сп. Закон, 1993, бр. 2

82. Василев, Ат. Въпроси на размерите на обезщетенията по трудовото правоотношение. – сп. Съвременно право, 1997, бр. 1

83. Ганчев, Ив. Коментар върху проекта за Закон за защита от дискриминацията. – сп. Етнорепортер, 2001, бр. 1

84. Григоров, Св. Непряка дискриминация – нов момент в трудовото правоотношение. – сп. Труд и право, 2001, бр. 9

85. Десев, Н. Адаптира ли се нормотворчеството на МОТ към феминизацията на бедността. – сп. Проблеми на труда, 1995, бр. 7

86. Десев, Н. Нормотворчеството на МОТ по проблемите на заетостта: еволюция и перспективи. – сп. Проблеми на труда, 1995, бр. 9

87. Десев, Н. Международното право закриля жените от дискриминация в областта на труда. – сп. Проблеми на труда, 1996, бр. 10

88. Димитрова, К. Информиране и консултиране на работниците съгласно достиженията на правото и най-добрите практики на държавите–членки на ЕС. – В: Трипартизъм: развитие, утвърдени модели, българска практика, Инст. за регионални и международни изследвания, С., 2003, с. 75-92

89. Йосифов, Н. Конституционното право на труд и неговото реализиране. – В: Конституционализмът и съвременното развитие на България. 10 години от приемането на Конституцията на Република България от 12 юли 1991 г. ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна, 2002, с. 100-115

90. Костакиев, К. Правото на труд на хората с увреждания и неговите нормативни измерения в българското законодателство. – сп. Правата на човека, 2003, бр. 2

91. Личев, Л. Присъединяване към колективен трудов договор. – сп. Синдикална практика, 1993, бр. 6

92. Маркова, Пл. Съответствие на българското законодателство с международните норми, уреждащи трудовите и икономическите права. – сп. Правата на човека, 1997, бр. 1

93. Маркова, Пл. Равенството в нормотворческата практика на Международната организация на труда. – сп. Правата на човека, 2001, бр. 1

94. Маркова, Пл. Професионалната реадаптация на хората с увреждания в актовете на Международната организация на труда. – сп. Правата на човека, 2003, бр. 2

95. Милованов, Кр. Понятието трудова дисциплина. – сп. Правна мисъл, 1979, бр. 6

96. Мингов, Е. Професионалната квалификация на работниците. – В: Въпроси на новия Кодекс на труда, Друж. за разпростр. на научни знания “Г. Кирков” – Соф. градски съвет, С., 1986, с. 67-74

97. Мингов, Е. Особеното в общите основания за прекратяване на трудовия договор. – сп. Закон, 1993, бр. 2

98. Мингов, Е. За трудовото правоотношение и неговата правна уредба. – сп. Съвременно право, 2003, бр. 2

99. Мингов, Е. Защита на общия професионален интерес в трудовото право. – В: Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев. С.: Сиби, 2005, с. 262-264

100. Мръчков, В. Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие на страните. – сп. Правна мисъл, 1966, бр. 6

101. Мръчков, В. Международноправна защита на труда на жената. – сп. Правна мисъл, 1975, бр. 3

102. Мръчков, В. Основания за възникване на трудовото правоотношение. – В: Въпроси на новия Кодекс на труда, Друж. за разпростр. на научни знания “Г. Кирков” – Софийски градски съвет, С., 1986, с. 18-19

103. Мръчков, В. Компетентност на съда при възникване на трудовото правоотношение. – сп. Социалистическо право, 1987, бр. 9

104. Мръчков, В. Действие на колективния трудов договор спрямо работниците и служителите. – сп. Съвременно право, 1993, бр. 4

105. Мръчков, В. Индивидуално и колективно трудово право. – сп. Съвременно право, 1994, бр. 3, с. 28-37

106. Мръчков, В. Пазарна политика на труда и трудовото право при промените в България. – сп. Правна мисъл, 1995, бр. 4

107. Мръчков, В. Въздействие на новата Конституция върху трудовото право. – сп. Съвременно право, 1998, бр. 3

108. Мръчков, В. Пълна имуществена отговорност на работниците и служителите. – сп. Труд и право, 1998, бр. 11

109. Мръчков, В. Дискриминацията в трудовите отношения. – сп. Общество и право, 2001, бр. 6

110. Мръчков, В. Обща характеристика на промените в Кодекса на труда. – сп. Правна мисъл, 2001, бр. 4

111. Мръчков, В. Задължението на работодателя по трудовото правоотношение за информиране и консултиране. – сп. Съвременно право, 2002, бр. 2

112. Мръчков, В. Колективното в трудовото право. – сп. Юридически свят, 2005, бр. 1, с. 24-44

113. Мръчков, В. Сто години инспекция по труда. – сп. Юридически свят, 2008, бр. 1, с. 36-59

114. Мръчков, В. Работата от растояние – законова уредба, обща характеристика и особености. – сп. Труд и право, май 2016, бр. 3, Приложение Библиотека „В помощ на практиката”

115. Пенчева, Цв. Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение (чл. 331 КТ). – сп. Съвременно право, 2001, бр. 3

116. Симеонова, Ст. Представители на работниците и служителите – правен статут. – сп. Труд и право, 2003, бр. 8

117. Средкова, Кр. Правото на работника на информация. – сп. Държава и право, 1989, бр. 7

118. Средкова, Кр. Мотивиране на актовете относно трудовоправното положение на работника. – сп. Съвременно право, 1991, бр. 1

119. Средкова, Кр. Европейски семинар по проблемите на женския труд. – сп. Търговско право, 1994, бр. 4

120. Средкова, Кр. Изчисляване на работното време. – сп. Търговско право, 1997, бр. 4

121. Средкова, Кр. Развитие на производствената функция на трудовото право чрез правната уредба на работното време. – сп. Юридически свят, 2001, бр. 2

122. Средкова, Кр. Видове платен годишен отпуск. – сп. Труд и право, 2002, бр. 2, с. 5-9

123. Средкова, Кр. Конкурсът като основание за възникване на индивидуалното трудово правоотношение. – сп. Труд и право, 2002, бр. 8, с. 5-9

124. Средкова, Кр. Условия и ред за упражняване правото на стачка. – сп. Съвременно право, 1991, № 3

125. Средкова, Кр. Уреждане на колективните трудови спорове чрез арбитраж. – сп. Юридически свят, 2004, № 1, с. 157-176

126. Средкова, Кр. Права и задължения на работодателя на пазара на труда. – сп. Труд и право, 2003, бр. 10

127. Стайков, Ив. Дискриминация при прекратяване на трудовото правоотношение. – сп. Съвременно право, 2003, бр. 6, с. 16-31

128. Стайков, Ив. Задължения на работодателя за предотвратяване на дискриминационни актове на работното място. – сп. Юридически свят, 2004, бр. 1, с. 117-134

129. Стайков, Ив. Защита от дискриминация на работници и служители с намалена работоспособност. – сп. Правен преглед, 2004, бр. 1, с. 101-116

130. Стайков, Ив. Забраната за дискриминация и трудовоправният институт на професионалната квалификация. – сп. Право без граници, 2004, бр. 1-2, приложение, с. 65-77

131. Стайков, Ив. Национална правна уредба на забраната за дискриминация в трудовите отношения. – В: Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. VI – Balkan Conference of Young Scientists, 16-18 June 2005, Plovdiv. Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, 2006, с. 203-210

132. Стайков, Ив. Тормоз на работното място – същност, последици и правна защита. – сп. Адвокатски преглед, 2006, бр. 4-5, с. 9-19

133. Стайков, Ив. Право на информация на работника или служителя във връзка със защитата от дискриминация. – В: Юбилеен сборник на департамент „Право” посветен на 15 години на НБУ, изд. на НБУ и Фенея, С., 2006, с. 277-293

134. Стайков, Ив. Процесуални права на синдикалните организации за защита от дискриминация в трудовите отношения. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІ. 100 години трудово законодателство в България, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2007, с. 204-220

135. Стайков, Ив. За структурата на работната заплата и брутното трудово възнаграждение – някои въпроси относно новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата. – сп. Съвременно право, 2007, бр. 1, с. 19-30

136. Стайков, Ив. Антидискриминационни аспекти на колективното трудово договаряне. – сп. Правен преглед, бр. 1, 2007, с. 90-104

137. Стайков, Ив. Антидискриминационни аспекти на правото на синдикално сдружаване. – В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюза на учените - гр. Русе, 09-10 ноември 2007 г., изд. на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2007, с. 336-339

138. Стайков, Ив. Европейското доброволно рамково споразумение за работата от разстояние от 2002 г. – В: България в Европейския съюз: първи резултати, сборник с научни доклади от юбилейната научно-практическа конференция, посветена на 45-годишнината от създаването на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – 30-31 май 2008 г., организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Икономически институт на БАН, ГорексПрес, С., 2008, с. 195-205

139. Стайков, Ив. Медиацията по трудови спорове и проблемът за нейните последици за давностните срокове. – В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски” – 19-20 ноември 2009 г. Том V. Изд. комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2009, с. 26-39

140. Стайков, Ив. Международноправни изисквания относно предотвратяване на мускулно-скелетни смущения при трудова дейност. – В: Научни трудове, том 48, серия 7 – правни науки, Сб. с научни доклади от научна конференция РУ & СУ ’09, гр. Русе, изд. на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2009, с. 26-30

141. Стайков, Ив. Стандартът BS OHSAS 18001:2007 като система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. – В: Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза. Сб. с научни доклади от юбилейната научно-практическа конференция, посветена на 60-та годишнина от създаването на Икономическия институт на БАН – 12.2009 г., В. Търново, организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Стопански факултет и Икономически институт на БАН, ГорексПрес, С., 2010, с. 233-238

142. Стайков, Ив. Прекъсване на ползването на платения годишен отпуск. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІV. В памет на проф. Любомир Радоилски, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2010, с. 95-107

143. Стайков, Ив. За тълкуването и процесуалните аспекти на прилагането на чл. 61, ал. 2 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 1 от 2010 г. на ОСГК на ВКС). – В: уеб-базирано Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), съвместно издание на Департамент “Право” и Библиотеката на НБУ, бр. 3, 2010, на интернет адрес: http://nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/pravo/llaw_journal/ Microsoft%20Word%20%208_stajkov_ivajlo.pdf [електронен ресурс]

144. Стайков, Ив. Административнонаказателна отговорност за маловажно нарушение на трудовото законодателство. – В: Юридически сборник на Бургаски свободен университет – Център по юридически науки. Том ХVІІІ, Бургас, 2011, с. 189-194

145. Стайков, Ив. Правна характеристика и предмет на правна уредба на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. – В: Юбилеен сборник на департамент „Право” посветен на 20 години на НБУ, изд. на НБУ и Фенея, С., 2011, с. 211-227

146. Стайков, Ив. Работата от разстояние – нова форма за организиране на трудовия процес и за управление на трудовите ресурси. – В: Сборник доклади от научна конференция „Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност” – 30 ноември – 1 декември 2011 г., НВУ „В. Левски”. Том 3. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2011, с. 68-79

147. Стайков, Ив. Историческо развитие на правната уредба на установяването на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. – В: Научни трудове, том 50, серия 7 – Правни науки. Сборник с научни доклади от научна конференция РУ & СУ ’11, гр. Русе, изд. на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2011, с. 29-33

148. Стайков, Ив. Обща характеристика на съдебното производство за установяване на трудов и/или осигурителен стаж. – сп. Норма, 2012, бр. 5, с. 5-18

149. Стайков, Ив. Защита от дискриминация при реализация на дисциплинарната отговорност. – В: Сборник научни трудове от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, 14-15 юни 2012 г. Том 5 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2012, с. 163-170

150. Стайков, Ив. Предмет и характер на исковете за установяване на трудов и/или осигурителен стаж. – В: Сборник научни трудове от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, 14-15 юни 2012 г. Том 5 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2012, с. 172-181

151. Стайков, Ив. Правото на вероизповедание през призмата на забраната за дискриминация в трудовите отношения. – В: Юбилеен сборник от Международната научна конференция „Право, управление и медии през ХХІ век” по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски”, 16-17 май 2012 г. Том І. УИ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2012, с. 196-206

152. Стайков, Ив. Правна уредба на работата от разстояние. – В: Научни трудове, том 51, серия 7 – Правни науки. Сборник с научни доклади от научна конференция РУ & СУ ’12, гр. Русе, изд. на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2012, с. 225-230

153. Стайков, Ив. Клауза в трудов договор, която въвежда забрана за работа при работодател с конкурентна стопанска дейност. – В: Развитие на правото в глобализиращия се свят. Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. д.ю.н. Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. д.ю.н. Витали Таджер. С.: Фенея, 2013, с. 235-253

154. Стайков, Ив. Подведомственост и подсъдност на иска за установяване на трудов и/или осигурителен стаж. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, 27-28 юни 2013 г. Том 8 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2013, с. 123-131

155. Стайков, Ив. Предварителната закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 4 от 2013 г. на ОСГК на ВКС). – сп. Норма, 2013, бр. 7, с. 43-56

156. Стайков, Ив. Религиозната толерантност и трудовото право. – сп. Норма, 2013, бр. 8 (тематичен брой Право, религия, толерантност), с. 86-101

157. Стайков, Ив. Относно начина за изчисляване на обезщетението по чл. 225, ал. 3 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 2 от 2013 г. на ОСГК на ВКС). – В: уеб-базирано Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), съвместно издание на Департамент „Право” и Библиотеката на НБУ, брой 1, 2013 г. на интернет адрес: http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/pravo/lawjournal2013/2_staykov_ivajlo.pdf [електронен ресурс]

158. Стайков, Ив. Правен статут на служителите по трудово правоотношение в Държавна агенция „Национална сигурност”. – В: Глобализъм, регионализъм и сигурност. Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21.09.2013 г., УОБ – Равда. С.: Издателски комплекс-УНСС, 2014, с. 103-108

159. Стайков, Ив. Приложимост на медиацията при уреждане на колективни трудови спорове. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, 3-4 юли 2014 г. Том 7 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2014, с. 67-77

160. Стайков, Ив. Въпроси на правното положение на служителите по трудово правоотношение в Държавна агенция „Национална сигурност”. – В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Национален военен университет „Васил Левски", 13-14 ноември 2014 г. Том 2 – Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2014, с. 148-158

161. Стайков, Ив. Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. – В: уеб-базирано Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), издание на Департамент “Право” на НБУ, брой 1, 2014 г., с. 19-35 [електронен ресурс]

162. Стайков, Ив. Изменение на трудовото правоотношение по силата на закона (относно правната същност и прилагането на § 5, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за развитието на академичния състав в Република България). – В: уеб-базираното Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), издание на Департамент “Право” на НБУ, брой 4, 2014 г., с. 18-44 [електронен ресурс]

163. Стайков, Ив. Прекратяване на трудовите правоотношения на лекар в лечебно заведение, който е и преподавател във висше медицинско училище. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том VІІ. Предизвикателствата пред българското трудово законодателство. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2015, с. 176-195

164. Стайков, Ив. Характер на правоотношението, въз основа на което членовете на Съвета за електронни медии изпълняват длъжността си. – В: Медиите в България: 25 години по-късно. Национална научно-практическа конференция. Съст. и научен ред. Р. Николова. С.: Изд. на Нов български университет, 2015, с. 170-182

165. Стайков, Ив. Субективни права и правни възможности в трудовото право. – В: Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2016, с. 420-439.

166. Стайков, Ив. Конституцията от 1991 г. и оправосъдяването на трудовото право. – В: Сборник доклади от Национална конференция „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права”, 11 юли 2016 г. С.: Народно събрание на Република България, СУ „Св. Кл. Охридски” и Нов български университет, 2016, с. 93-108

167. Стайков, Ив. Указът на президента на републиката като основание за възникване на трудово правоотношение. – В: Научни трудове на Русенския университет – 2016. Том 55, серия 7 – Правни науки. Сб. с научни доклади от научна конференция РУ & СУ ’16. Русе: Изд. на РУ „Ангел Кънчев”, 2016, с. 43-52

168. Стайков, Ив. Относно формата и наименованието на искането за ползване на отпуск. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, 1-2 юни 2017 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2017, с. 149-158

169. Стайков, Ив. Изменение и прекратяване на трудовото правоотношение с нормативно установена времева зависимост на волеизявленията на страните. – сп. Съвременно право, 2017, бр. 2, с. 65-80

170. Филипова, Т. Право на присъединяване към колективния трудов договор. – сп. Юридически свят, 2008, бр. 2, с. 58-80

171. Филипова, Т. Дисциплинарно уволнение. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2015

172. Христов, Хр. Понятието „колективен трудов спор”. – сп. Синдикална практика, 1991, № 3

173. Цоневски, В. Комитети и групи по условия на труд в предприятията. – сп. Труд и право, 2002, бр. 2, приложение