BASB638D Вътрешен контрол

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Дисциплината "Вътрешен контрол" обхваща една винаги актуална тема. Тя разглежда преди всичко дейността на администрацията от публичния сектор в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в съответствие с международно приетите стандарти за вътрешен контрол и вътрешен одит и добрите практики на Европейския съюз. В реалния /непубличен/ сектор, вътрешния контрол не е регламентиран законово изрично, което не означава, че не се прилага.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Студентите ще:

1. Знаят: основните изисквания към управленската отговорност в организациите от публичния сектор; особеностите на отделните елементи на вътрешния контрол като иманентна функция на управлението; модерните подходи за рационализиране на системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор; принципите на; проблемите в организацията и функционирането на СФУК.

2. Могат: да разбират процедурите, осъществявани в рамките на отделните елементи на системите за ФУК; да предлагат решаването на конкретни казуси и проблеми в рамките на ФУК.
Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения: по счетоводство, теория на контрола, микроикономика

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1.ЗФУКПС;

2.ЗВОПС;

3.Указания и насоки на МФ за функциониране на СФУК;

4.Лекции

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 50% 50 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50% 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ

Първа консултация, теоретичен обзор на курса – 4 ч. Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа – 4 ч.

1. 1. Решаване на казуси, задачи, и т.н,

2. Обсъждане на заданията за курсова работа, като прилагате и заданието на курсовата работа

Студентите , решават ТЕСТ и разработват КУРСОВ ПРОЕКТ по избрана от тях тема от

тематичния план или близка тема свързана с курса и реален практически пример.

1. Теста е предварително изготвен.

2. Съдържание и структура на курсовия проект

Проектът е с обем не по-малко от 15 страници

Оформлението на проекта включва следните елементи:

-заглавна страница

-съдържание

- увод: в него студентът съвсем накратко обосновава избора и актуалноста на темата на

курсовия проект и определя целите и задачите на своето изследване;

- съдържанието се структурира се в няколко точки и включва

текст, приложения, таблици и графики. В него студентът анализира поставения проблем и представя в синтезиран вид свои изводи, виждания, оценки и обобщения;

- заключение;

- списък с използваната литература: описват се използваните литературни

и други информационни източници с автор, заглавие, година, цитати и др.

Уебсайтове не могат да бъдат "източници"; посочва се пълния електронен

адрес на използвания източник.

Курсовият проект трябва да отразява възможно най-съвременна информация.

Курсов проект неотговарящ на посочените изисквания не се оценява!

Решените тестове и готовите проекти се предават във формат "doc." в активиран прозорец на

домашната страница на курса в електронната система MOODLE и се

проверяват чрез програма Turnitin за преписани чужди текстове.