BUBB622D Семинар: Предприемачество и бизнес

Анотация:

Цели на курса:

- изграждане на базова, теоретико-методологическа и практико-приложна управленска подготовка;

- усвояване на знания, свързани с терминологията, структурата и процеса на мениджмънта;

- формиране на системно мислене и прилагане на системен подход при анализа и оценката на обектите на управление.

- изграждане на предприемачески нагласи и разработване на бизнес проекти

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р
доц. Юлиана Хаджичонева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

- основите на теорията, методологията и терминологията на мениджмънта;

- еволюцията, етапите и школите на управление;

- основните функции на процеса на управление – планирану организиране, координиране и контрол;

- предметните функции на управлението – маркетинг, производство, финанси и човешки ресурси;

- психологичните и информационните аспекти на управление – лидерство, мотивация, комуникации

2) могат:

- да вземат управленски решения в променяща се среда;

- да прилагат методи за анализ и оценка на управленски ситуации;

- да анализират фазите на управленския процес и спецификата на предметните функции в различни организации;

- да реализират процеса на целеполагане и изграждат съответни организационни структури на управление;

- да формират управленско поведение, адекватно на психологическите особености на субекта и спецификата на обекта на управление.


Предварителни изисквания:
Основи на управлението; Предприемачество

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Теоретични основи на управлението – системи и системен подход; основни школи и методологии
  2. Процес и структура на управление – фази, предметни и основни функци. Вземане на решение и информационно осигуряване – видове среди. Видове управление – стратегическо, тактическо, операционно
  3. Предприемаческа и иновационна екосистема: изследване на факторите за успех в предприемачеството

Литература по темите:

Хаджиев, Кр. Самоуправляващи се работни екипи (теория и методология). Свищов, библ. „Стопански свят”., 2010 г., 280 с., ISSN 1310-2737 ; 103

Хаджиев, Кр. Управление на виртуални екипи (теория и методология). София, НБУ, 2021 г., 407 с. ISBN 978-619-233-160-3

Хаджиев, Кр., Котева, Н., и екип Конкурентоспособност на земеделските стопанства в България и модели за нейното повишаване : монография, (Хаджиев, Кр. – 44 стр.- глава: първа) ISBN - 978-619-239-561-2, COBISS.BG-ID - 46792200

Каменов, К. Мениджмънт, Абагар

Куртева, Г. Основи на управлението, С. 2018.

Хаджиев, Кр. Основи на управлението, НБУ (електронно издание), 2007.

Wheelen Thomas L. and David L. Hunger. Strategic Management & Business Policy:

Achieving Sustainability (12th Edition). 2009.

www. leadership. com

www. management. com