BUBB617D Управление на маркетинговата дейност

Анотация:

Целта на курса „Управление на маркетинговата дейност” е студентите да получат задълбочени знания за методологията на разработване, оценка, избор и реализиране на маркетингови стратегии и да се формират умения за прилагане на тези знания в практиката. Курсът обобщава получените теоретични знания в областта на маркетинга и им придава подчертана практическа насоченост.

В резултат на курса, студентите ще могат да систематизират и разширят своите теоретични знания и умения в областта на маркетинговото управление, ще успеят да формират стратегическо мислене и отношение към бизнеса.

Чрез курса, студентите ще:

• Получат задълбочени знания за методологията на разработване, оценка, избор и реализиране на маркетингови стратегии

• Формират умения за прилагане на теоретичните знания при решаване на конкретен практически проблем

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

проф. Здравко Гъргаров  
доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните подходи за осъществяване на маркетингов контрол

• методологията на осъществяване на маркетингови анализи: вътрешни и външни

• методологията на разработване и оценка на маркетингови цели и стратегии

• проектиране на маркетингова организационна структура

2) могат:

• да разработват и управляват осъществяването на маркетингова стратегия на различни организации.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• основни знания в областта на маркетингаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Инджова, Цв., Управление на маркетинга, НБУ-ЦДО, 2004.

2. Каракашева., Л. Маркетинг, ИСК при УНСС, Център за дистанционно

3. обучение, 2001 г.

4. Каракашева, Л. и кол., Маркетинг, София, Призма, 1997 г.

5. Каракашева,Л и Бл.Маркова, Поведение на потребителя НБУ, ЦДО-

6. Радиоуниверситет, С, 1997.

7. 1. Волф, Я. Маркетинг, Университетско издателство "Стопанство"., УНСС,

8. 1994.

9. Боева, Б. Бизнес и управление на проекти. С., Век 221, 1992

10. Пенчев, Р. Управление на проекти, С., 1998, НБУ, ЦДО, 202 с.

11. Аакер, Дейвид А. Стратегическое рыночное управление. 6-е международное издание, Питер, 2002.

12. Гоудин, Сет. Маркетингът на позволението. Фокус, 2001

13. Дибб, С. Практическое руководство по сегментирования рынка. Питер, 2001.

14. Дракър, П. Ефективното управление. Класика и стил. 2002.

15. Дракър, Питър. Практика на мениджмънта. Класика и стил. 2002.

16. Желев С. Маркетингови изследвания: методология и организация.УИ”Стопанство”, 1995

17. Зайлер А. Маркетинг: успешно реализиране в практиката. 1-7.

18. Изкуството на войната: древни китайски трактати.ИК”Труд”, 2001.

19. Класова Св., кол. Маркетинг. УИ”Стопанство”, 2002.

20. Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”, 2002.

21. Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”, 2000.

22. Котлър Ф. Управление на маркетинга, Графема, 1996

23. Макнийли, Мак. Сун Дзъ и изкуството на войната в бизнеса. Фокус, 2002

24. Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

25. Младенова Г. Стратегическо маркетингово планиране. УИ “Стопанство”, 1998.

26. Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. Форком, 1994.

27. Рийс, Ал. Фокус: бъдещето на вашата компания зависи от него. Класика и стил, 2002.

28. Траут, Джак, С. Ривкин. Бъди различен или умри. Кръгозор.2000.

29. Ambler T. The Financial Times Guide to Marketing: From Advertising to Zen. Pitman Publishing. 2000.

30. Ansoff I.H., Edward J. McDonnell. Implanting Strategic Management. Hemel Hempstead, Prentice Hall International Ltd. 1990.

31. Boyd H., O. Walker. :Marketing Management: a Strategic Approach. 1992.

32. David, W Cravens. Strategic Marketing.IRWIN,1994.

33. Kotler Ph. Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control. 6-th ed.

34. Lynch R. European Marketing: A Strategic Guide to the New Opportunities. IRWIN, 1994.