BUBB705D Данъци и данъчна политика

Анотация:

Курсът обхваща основните принципи, концепции и терминология на данъците и данъчното облагане. Специално внимание се обръща на системата и структурата на преките и имуществените данъци в РБългария.

Целта е:

" Изграждане на теоретични знания за данъчното облагане;

" Изграждане на познания относно преките и имуществените данъци в РБългария;

" Разширяване и затвърдяване на знанията и уменията по данъци, придобити в курсовете по счетоводство и право;

" Създаване на умения и нагласи за идентификация и анализ на определящите фактори в областта на данъчното облагане.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" същностните характеристики на една модерна данъчна система;

" структурата на данъчната система в Република България;

" различните перспективи и съответните им аналитични подходи за анализ на данъчната система;

" приложните аспекти на данъка за облагане доходите на физическите лица и местните данъци;

2) могат:

" се ориентират в структурата на данъчната система;

" се ориентират и действат в структурата на българската данъчна система за своите лични, образователни и професионални цели;

" да се ориентират в различните научни направления за изучаване на данъците.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основен учебник:

" Калчев, Е. "Данъци и данъчно облагане", София: Издателство на НБУ, 2010 г.

Допълнителна литература:

" Данъчни закони

" Материали в Мудъл

Средства за оценяване:

ПИСМЕН КАЗУС 50 %

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ 50 %