BUBB607D Производствен мениджмънт

Анотация:

Курсът по “Производствен мениджмънт” (ПМ) цели:

• Да запознае студентите със съвременните теоретични възгледи, идеи и практики в ПМ;

• Да изгради ясна и обхватна представа за системата и инструментите за интегрирано информационно осигуряване, планиране и контрол на производствените системи;

• Да предостави приложими знания за технологията, инструментите и методите за анализ и управление на производството;

• Да изгради умения за приложен анализ на производствени и бизнес процеси и системи;

• Да предостави примери за успешни практики за изграждане и управление на производствени процеси и системи.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Александър Вълков  д-р
доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще притежават следните компетенции:

1)знания:

• Ще познават съвременната теория и водещите съвременни практики (уроците) на ПМ;

• Ще познават и използват инструментите за анализ на производствени и бизнес процеси в различните области и подсистеми на ПМ;

2)умения:

• Ще могат да оценяват и да разработват варианти на решения на основни (ключови) задачи в областта на ПМ;

• Ще познават и използват (приложено за всяка подсистема на производството) планово-контролни и финансови разчети, и на тази основа ще могат да анализират и да оценяват състоянието на производството и на предприятието.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания по:

• Основи на управлението;

• Икономикс;

• Икономика на предприятието;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Операционна система и производствен мениджмънт: място, структура,решения и форми на организация на производството. Операционни стратегии и конкурентоспособност.
  2. Развитие на производствения и операционния мениджмънт.
  3. Проектно управление в производствения мениджмънт. Вземане на инвестиционни решения и методи за управление на времето и разходите.
  4. Инструменти за финансов анализ на производствени инвестиции.
  5. нструменти за оперативен и стратегически контролинг. Оперативен и стратегически анализ за производствен и операционен мениджмънт.
  6. Проектиране на продуктите и услугите. Избор на технологични процеси и процеси на обслужване. Операционни технологии и управление на системи за масово обслужване.
  7. Управление на качеството: системи и методи.
  8. роизводствена програма на предприятието: планиране на производствените мощности и трудовия процес.
  9. Производствена програма на предприятието: планиране на производствените мощности и трудовия процес.
  10. Планиране на производствените обекти и оборудването.

Литература по темите:

Основна литература:

- Richard B. Chase, Nicholas J. Aquilano; Operations Management for Competitive Advantage (10th edition, Irwin / McGraw-Hill)

Друга учебна литература по курса:

1. А. Мирчев; Производствен мениджмънт: Как да управляваме промишлено предприятие. В., Princeps, 1996 (НБУ 338.242 М689)

2. А. Мирчев, Теодор Небл; Индустриален мениджмънт. В., Британика Арт, 2002

3. Д. Хан; Планирование и контроль: концепция контроллинга. М., Финансы и статистика, 1997

4. К. Габровски, К. Владимирова, Г. Киранчев; Изследване на операциите. С., УИ Стопанство, 1999 (НБУ 330 Г 137)

5. К. К. Сио; Управленческая экономика. М. ИНФРА – М, 2000

6. Л. Джуел; Индустриально – организационная психология. СП, Питер, 2001

7. Хильмар Й. Фольмут; Инструменты контроллинга. От А до Я. М., Финансы и статистика, 1998

8. Р. Чейз, Н. Дж. Эквилайн, Р. Ф. Якобс; Производсвенный и операцонный менеджмент. М., ИД Вильямс, 2001 (НБУ 338.2 Ч 497)

9. A. Tomas, M. Hayes; Operations Management: Principle and Practice. Prentice Hall, 1993

10. J. Haizer, B. Render; Production and Operations Management: Strategies and Tactics. Boston.: Allyn and Bacon, 1993

11. J. O. McClain, L. J. Thomas, Joseph Mazzola; Operations Management: Productions Good and Services. Prentice Hall Int., 1992

12. J. M. Howard, M.E. Gershon; Production and Operations Management. Boston. Allyn and Bacon, 1992

13. L. J. Krajewski, Larry P. Ritzman; Operations Management: Strategy and Analysis. 3 – rd ed., Addison - Wesley Publ. Co., 1993

14. M. A. Vonderembse, Gregory P. White; Operations Management: Concepts, Methods and Strategies. West Publ. Co., 1988

15. N. Slack and M. Lewis. Operations Strategy. 2-nd ed. Prentice Hall, 2008

16. N. Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston and Alan Betts. Operations and Process Management.Principles and practice for strategic impact. Prentice Hall, 2006

17. N. Slack, Stuart Chambers, and Robert Johnston. Operations management. Pearson Education Limited. 2010

18. R. B. Chase, Nicholas J. Aquilano; Production and Operations Management: A Life Cycle Approach. 5 – th. ed., IRWIN, 1989

19. R. J. Schronberger, Edward M. Knod, jr.; Operations Management: Serving the Customer. 3 – th. ed., Business Publ., 1988

20. R. J. Schronberger, Edward M. Knod, jr.; Operations Management: Continuous Improvement. 5 – th. ed., IRVIN, 1994

21. R. G. Schroeder; Operations Management. Decision Making the Operations Function. 3 – rd ed., McGraw Hill, 1989

22. R. Dan Reid, Nada Sanders. Operations management. An Integrated Approach. 4th ed. John Wiley & Sons 2012

23. S. Nahmias; Production and Operations Analysis. 3 – rd ed., Irwin, McGraw – Hill, 1997

24. T. E. Vollman, William L. Berry, D.C. Whybarn; Manufacturing Planning and Control Systems. 2 – nd ed., IRVIN, 1988

25. W. Stivenson; Operations Management. IRVIN, 1993

Е-ресурси:

- http://www.iomnet.org.uk/ - The Institute Of Operations Management

- http://www.poms.org - An International Society To Extend And Integrate Knowledge Pertaining To Production And Operations Management

- http://www.informs.org/Funds/funding.html - Institute For Operations Research And The Management Sciences

- http://www.apics.org/E&RFoundation/erf3grn.htm - Association For Operations Management

- http://www.emeraldinsight.com/info/journals/ijopm/ijopm.jsp - International Journal Of Operations & Production Management (IJOPM)

- http://www.emeraldinsight.com/info/journals/md/md.jsp - Journal Of Management Decision

- http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home - Journal of Operations Management

- http://www.clubpom.com/ - A Student-Centric Site For Operations Management Students

- http://www.tli.gatech.edu/ - Logistics Institute at Georgia Tech

- http://www.euroma-online.org/associations/euroma/index.asp - European Operations Management Association

Средства за оценяване:

Два контролни тест по време на семестъра.