BUBB606D Евристични методи и управленски решения

Анотация:

Изучаването на тази дисциплина ще даде възможност на студентите да повишат своята теоретична подготовка в областта на творчеството и да се запознаят с конкретни евристични методи, които да прилагат в реалната практика. Това ще им помогне да получат нови знания и да развият умения за творческо мислене. В тази учебна дисциплина студентите получават необходимите им знания и умения за прилагане на евристични управленски методи в организациите. Тяхното изучаване и възможностите, които те предоставят в управлението, е логическо продължение на получените от студентите в предишни управленски дисциплини знания.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Елмира Банчева  д-р
проф. Кристиян Хаджиев  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

•1) знаят:

• основните компоненти на управленските решения;

• oсновните понятия, които се използват в евристичното мислене;

• кои са бариерите пред творчеството и евристичното мислене;

• същността и съдържането на евристичните методи, които могат да се прилагат в управлението;

• кои са предимствата, специфичните черти и ограниченията на различните евристични методи;

• процеса на прилагане на различните методи;

2) могат:

• да прилагат евристични методи за решаването на проблеми при управлението на организациите;

• да направят характеристика на творчеството и на евристичното мислене;• -да определят начините за стимулиране на евристичното мислене;

• да пояснят съдържанието на основните принципи на креативното мислене;

• да разграничават различните модели на творческия процес;

• да класифицират евристичните методи;

• да прилагат модели за творческо мислене в управленската практика;

• да изяснят ролята на ръководителя в процеса на прилагането на методи в управлението;

• да изяснят предпоставкитеза творчество в организациите;

• да се ориентират при избора на подходящ управленски метод;
Предварителни изисквания:
• студентите трябва да притежават знания и умения по „Основи на управлението”

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение: решения в бизнеса, дескриптивни и нормативни теории: Автоматични (Система 1) и контролирани (Система 2) механизми за взимане на решения. Адаптивен инструментариум. Поведенческа икономика.
  2. Стандартна теория за полезността (utility theory): нормативни критерии за рационалност, междуличностно сравнение на полезността. Парадокси на рационалността
  3. Взимане на решения в „малки“ и „големи“ светове:в условията на сигурност (оптимизация) и несигурност; очаквана полезност; условна вероятност.
  4. Теория на игрите: конструиране, играчи, информация, стратегия и предпочитация, нормална и екстензивна форма. Решения на игрите.
  5. Практикум: Оптимизиране, Вериги на Марков и кооперативни игри, решения за производство, инвестиране, реклама.
  6. Евристични подходи и отклонения: законът на малките числа, „закотвяне“, ефект на достъпността, ефекти „по-малко е повече“, репрезентативност, средна оценка, интуитивно прогнозиране.
  7. Мениджърска самоувереност: илюзии за разбиране, валидност, интуиция и странично мнение. Групово мислене и експертни оценки.
  8. Теория на перспективата, избор, ценности, рамки: модели на Д. Канеман и А. Тверски.
  9. Адаптивен инструментариум и ограничена рационалност: процеси на ограничената рационалност: правила за търсене на информация, спиране на търсенето и взимане на решение; екологична рационалност.
  10. Практикум: евристични решения при ограничена информация: бързи и пестеливи евристични модели, екологична адаптация.

Литература по темите:

Основна литература:

Хаджиев, Кр., Евристични методи в управлението. Електронен учебник, публикуван в информационния система за дистанционно обучение на НБУ – MOODLE, 2015

Доралийски, М. Такова. Творческо разрешаване на проблемите. Съвременни управленски практики. УИ “Стопанство”, С; 2004 г.

Допълнителна литература:

Канеман, Д, Мисленето, , Изток-Запад, 2012

Талер, Ричард Х., Сънстейн, Кас Р. Побутване, Изток-Запад, 2014

Binmore, K., Rational Decisions, Princeton 2011

G.Gigerenzer, R.Selten, Bounded rationality: the adaptive toolbox, MIT Press, 2002 Диксит,Ав.; Нейлбъф,Б.,Изкуството на стратегията, Locus, 2010

Списания:

The Magazine on Critical and Creative Thinking

Innovation Management

Creative Learning Today

Journal of Creative Behavior

Creativity Research Journal

Creativity and Innovation Management

Internet източници:

www.winstonbrill.com

www.brainstorming.co.uk

www.mcb.co.uk

www.volusia.com/creative/

www.creativityworkshop.com

www.managinginnovation.com

www.managing-creativity.com

www.basadursimplex.com

www.directedcreativity.com

www.mindgenius.com

www.nowherefoundation.org

www.movingconstellations.com

www.curezone.com

www.ideagenerationmethods.com

www.zideas.com

www.mindtools.com

www.triz-journal.com

www.bnet.com

www.mycoted.com/creativity/

www.virtual-organization.net

www.edwdebono.com

www.virtualsalt.com

www.findarticles.com

www.entrepreneur.com

Средства за оценяване: