BUBB606D Евристични методи и управленски решения

Анотация:

Изучаването на тази дисциплина ще даде възможност на студентите да повишат своята теоретична подготовка в областта на творчеството и да се запознаят с конкретни евристични методи, които да прилагат в реалната практика. Това ще им помогне да получат нови знания и да развият умения за творческо мислене. В тази учебна дисциплина студентите получават необходимите им знания и умения за прилагане на евристични управленски методи в организациите. Тяхното изучаване и възможностите, които те предоставят в управлението, е логическо продължение на получените от студентите в предишни управленски дисциплини знания.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Елмира Банчева  д-р
проф. Кристиян Хаджиев  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" - основните компоненти на творчеството;

" - основните понятия, които се използват в евристичното мислене;

" - кои са бариерите пред творчеството и евристичното мислене;

" - кои са причините, които блокират процеса на креативното мислене;

" - кои управленски практики въздействат върху творчеството;

" - опита на водещите световни компании в областта на творчеството;

" - кои са основните пречки пред създаването на творчески климат в организацията;

" - основните правила при провеждане на евристични методи в управлението;

" - същността и съдържането на евристичните методи, които могат да се прилагат в управлението;

" - кои са предимствата, специфичните черти и ограниченията на различните евристични методи;

" - процеса на прилагане на различните евристични методи;

" - кога и как да прилагат разгледаните в този курс евристични методи;

" - кои са характерните черти на творческите личности в органзациите;

" - кои проблеми в организациите могат да бъдат решени с евристични методи.…………………………………………………………………………………..

2) могат:

" - да направят характеристика на творчеството и на евристичното мислене;

" - да определят начините за стимулиране на евристичното мислене;

" - да пояснят съдържанието на основните принципи на креативното мислене;

" - да разграничават различните модели на творческия процес;

" - да класифицират евристичните методи;

" - да прилагат модели за творческо мислене в управленската практика;

" - да изяснят ролята на ръководителя в процеса на прилагането на евристични методи в управлението;

" - да изяснят предпоставките за творчество в организациите;

" - да прилагат евристични методи за решаването на проблеми при управлението на организациите;

" - да анализират ефектите, получени при прилагането на евристични методи в управлението на организациите;

" - да се ориентират при избора на подходящ евристичен метод;

" - да установят необходимостта от прилагането на евристични методи при управлението на бизнес организациите


Предварителни изисквания:
• студентите трябва да притежават знания и умения по „Основи на управлението”

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

1. Хаджиев, Кр., Евристични методи в управлението. Електронен учебник, публикуван в информационния система за дистанционно обучение на НБУ - MOODLE, 2014

2. Доралийски, М. Такова. Творческо разрешаване на проблемите. Съвременни управленски практики. УИ "Стопанство", С; 2004 г.

Допълнителна литература:

" И. Съйкова, С. Съйкова. Технология на творческото мислене. С; 1999 г.

Списания:

The Magazine on Critical and Creative Thinking

Innovation Management

Creative Learning Today

Journal of Creative Behavior

Creativity Research Journal

Creativity and Innovation Management

Internet източници:

www.winstonbrill.com

www.brainstorming.co.uk

www.mcb.co.uk

www.volusia.com/creative/

www.creativityworkshop.com

www.managinginnovation.com

www.managing-creativity.com

www.basadursimplex.com

www.directedcreativity.com

www.mindgenius.com

www.nowherefoundation.org

www.movingconstellations.com

www.curezone.com

www.ideagenerationmethods.com

www.zideas.com

www.mindtools.com

www.triz-journal.com

www.bnet.com

www.mycoted.com/creativity/

www.virtual-organization.net

www.edwdebono.com

www.virtualsalt.com

www.findarticles.com

www.entrepreneur.com

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%