BUBB605D Бизнес право

Анотация:

Да запознаят студентите с основни положения на правната регламентация на вещното , трудово и осигурително право , общата част на облигационното право и нормативната уретба на защитата на потребителите и защитата на конкуренцията

Да създаде умения студентите да се ориентират в новостите на нормативната регламентация , като по този начин да имат възможността да актуализират знанията си в бъдеще

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

 Росица Цанкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните положения на правната регламентация и източниците на вещното , трудово и осигурително право , общата част на облигационното право и нормативната уредба на защитата на потребителите и защитата на конкуренцията .

2) могат:

- Да разсъждават и да се изразяват чрез юридически понятия .

- Да боравят с нормативен материал и да извличат необходимата информация от него

- Да използват знанията си за постигане на конкретни цели и решаване на казуси

в избраната от тях област на икономиката.

- Да познават предвидените санкции при нарушаване на правилата на икономическия живот .


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Златарев Е .и кол. "Основи на правото " Сиела 2007, книга втора

Рачев Ф."Публично търговско право " Университетско издателство "Стопанство " 2005

Ланджев Б. "Основи на правото " Издателство на НБУ 2008

Нормативни материали : Закон за собствеността , Кодекс на труда , Кодекс за социално осигуряване , Закон за защита напотребителите , Закон за защита на конкуренцията , Закон за задълженията и договорите .

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%