PHIB710D Философия и метафизика на XVII век: Паскал, Спиноза, Лайбниц

Анотация:

Курсът представлява основно изложение на най-важните философски течения през 17 век - метафизика, рационализъм, емпиризъм, материализъм и др., като акцентите са поставени върху ученията на тримата големи представители: Паскал, Спиноза, Лайбниц. Главната цел на курса е да запознае задълбочено студентите със значимостта на идеалистичната философия и метафизиката от 17 век с характерните за тях методи и категории, като проследи последващото влияние на Паскал, Спиноза и Лайбниц в новата и най-новата философия. Друга основна цел е създаване на цялостна представа за историческото съдържание на философстването и подготовка за изучаването на философията на Просвещението.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

проф. Лидия Денкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основното съдържание и тематика във философските учения на Паскал, Спиноза, Лайбниц;

Да анализират особеността на европейската философия от XVII век.

2) могат:

Да правят критичен анализ на философски текст от съответната епоха;

Да излагат съотносимостта на философските дискурси от гледна точка на модерната философия;


Предварителни изисквания:
Общи познания по история на философията до XVII век;

Предварителни умения за критичен анализ на философски текст.

Умения за работа с интернет-източници и специализирани платформи.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни характеристики на философията през XVII век. Продължаване на ренесансовите теми и реактуализиране на теми от средновековната схоластика. Главни философски течения. Старата метафизика и новата метафизика.
 2. Рационализмът, дуалистичната метафизика на Декарт и техните интерпретации през XVII век.
 3. Практическите задачи на философията и науката у Франсис Бейкън. Английският емпиризъм. Емпиричната гносеология на Джон Лок. Дебати в политическата философия на XVII век. Учението за природата и човека на Томас Хобс ("Левиатан").
 4. Етически учения през XVII век. Атомистичен материализъм и християнски евдемонизъм на Гасенди. Френските моралисти. Оказионализмът на Малбранш.
 5. Религиозно-мистическа философия на човека у Паскал. "Геометризмът" на ума. Наследството на Паскал в последващата история на философията.
 6. "Мислите" на Паскал като особен философски жанр. Семинар върху "Мисли", "За геометричния ум", "Писма до един провинциал".
 7. Рационалистична гносеология и пантеистична метафизика на Спиноза. Трите степени на познание. Етиката на Спиноза и проблемът за свободата на човека. Учението за афектите. Проблемът душа - тяло.
 8. Модерна интерпретация на спинозисткото учение. Спиноза и Ницше. Семинар върху Жил Дельоз: “Ницше”.
 9. Богословско-политическите трактати на Спиноза.
 10. Лайбниц - идеалистическата метафизика в отношение към античния и средновековния платонизъм. Критика на Декарт. "Монадология" и "Метафизичният дискурс". "За коренния произход на нещата"
 11. Лайбниц и Платон. Семинар върху "Федон" и "Метафизичния дискурс".
 12. Проблемът за свободата и теодицеята у Лайбниц. Проблемът за злото и учението за предустановената хармония. Пародията на Волтер.
 13. Философското наследство на Лайбниц: съвременни на Лайбниц и последващи влияния и интерпретации (Волф, Кант, Фойербах, Хегел, Касирер, Мишел Сер).
 14. Скептицизмът против метафизиката нa XVII век (Пиер Бейл).
 15. Философия на науката през XVII век: главният принос на Лайбниц. Завръщане към метафизиката през XX век.

Литература по темите:

Европейска философия XVII - XVIII в. Антология. Т.1. С., 1994.

Е. Корет, Х. Шьондорф. Основен курс по философия 3. Философия на XVII и XVIII век. С., 2001.

Жан Херш. Философското удивление. Една история на философията. С., НБУ, 2014.

Спиноза. Етика. С., 1981.

Жан-Кле Мартен.100 думи за 100 философи. От Хераклит до Дерида. С.,2006.

Бенедикт Спиноза. Политически трактат. - В: Европейска философия XVII-XVIII век. С., 1994.

Спиноза. Трактаты. М., 1998.

Готфрид Лайбниц. Нови опити върху човешкия разум. С., 1974.

Leibniz. Discours de metaphysique. P., 1993.

Готфрид Лайбниц. Монадология.за коренния произход на нещата.За природата на тялото и движещите сили. С., 2015. Съставителство, увод, превод от френски и латински Л. Денкова.

В. Беляев. Лейбниц и Спиноза. СПб., 1914.

Блез Паскал. Мисли. 1978.

Блез Паскал. Писма до един провинциал. С.,2005.

К.Делчев. Две студии за Паскал. - Годишник на Софийския университет. Книга Философия, том 89, 1996.

Рене Декарт. Избрани философски произведения. С., 1978.

Джон Лок. Два трактата за управлението. С., 1996.

Джон Лок. Писмо за толерантността. С., 1997.

Френсис Бейкън. Опити. С., 1982.

Томас Хобс. Левиатан. С., 1979.

П.П. Гайденко. Эволюция понятия науки (XVII - XVIII вв.). М., 1987.

В.В. Соколов. Европейская философия XV - XVII веков. М., 1984.

Франсоа дьо Ларошфуко. Максими и размисли. С., 1977.

Jean de La Bruyere. Les Caracteres. Classiques francais. Paris, 1993.

Кант. Критика на чистия разум. С., 1992.

Фридрих Ницше. Раждането на трагедията и други съчинения, София 1990.

Карл Ясперс. Малка школа за философско мислене, София 1995.

Стивън Надлър. Най-добрият от всички възможни светове. Разказ за философите, за Бога и за злото. С., 2009.

Л. Денкова. Похвала на метафизиката. - В: Сб. Назад към метафизиката. УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2016, с.183-195.

Статии върху Паскал, Лайбниц и Спиноза от Станфордската енциклопедия на философията с посочена библиография: http://plato.stanford.edu

https://plato.stanford.edu/entries/platonism/

https://plato.stanford.edu/entries/metaphysics/

https://plato.stanford.edu/entries/spinoza/

https://plato.stanford.edu/entries/pascal/

https://plato.stanford.edu/entries/leibniz-modal/