PHIB639D Философия на съзнанието и действието

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с историческото развитие, основните идеи и съвременните дебати в областта на философията на съзнанието и философията на действието. Проследяват се съвременните тенденции в тези две философски области, тяхната взаимовръзка, както и връзката им с философската традиция и частно-научното познание. Основен акцент се поставя върху съвременните изследвания на съзнанието в областта на когнитивните науки.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са основните идеи, въпроси и проблеми в областта на философията на съзнанието и действието.

• Каква е съвременната връзка между философското и емпиричното познание в изследването на съзнанието, интенционалността и човешкото действие

2) могат:

• да се ориентират в съвременните дебати върху природата на съзнанието и човешката действителност.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни проблеми и теоретични рамки във философията на съзнанието
 2. Познавателни и практически способности
 3. Класически философски обяснения на отношението съзнание-тяло
 4. Съзнание и памет – традиционни и съвременни възгледи
 5. Дуализмът на ментални и физически качества
 6. Бихейвиористични теории за съзнанието
 7. Съзнание и мозъчни процеси
 8. Функционалистки теории за съзнанието
 9. Ментални събития и ментална каузалност
 10. Интенционалност
 11. Пропозиционални нагласи
 12. Интернализъм и екстернализъм
 13. Действия и основания
 14. Понятията свободна воля и детерминизъм в обяснението на човешките действия
 15. Съзнание, съзнателна мотивация и съзнателно действие

Литература по темите:

Бергсон, А. (2004). Опит върху непосредствените данни на съзнанието. София: ИК „Одри“.

• Брокман, Д. (2006). Новите хуманисти: наука на ръба. София: Прометей И.Л.

• Гурова, Л., Цацов, Д. (1999). Дебатът психологизъм – антипсихологизъм. София: Богианна.

• Декарт, Р. (1996). Метафизически размишления. в: Декарт. Метафизика. София.

• Декарт, Р. (1997). За метода. София.

• Кант, И. (1992). Критика на чистия разум. София: БАН.

• Карагеоргиева, А. (2007). Аналитичната философия и метафизиката на съзнанието. В: Онтологията през 20 век. София: Фабер.

• Карагеоргиева, А. (2008). Философия на съзнанието. С., ИК “Атон”

• Лайбниц, Г. (1994). Монадология. В: Европейска философия 17-18 в. Антология. София.

• Лок, Джон (1972). Опит върху човешкия разум. София.

• Мамардашвили, М. (2004). Избрано: Класическа и некласическа рационалност,Т. 1. София, 2004.

• Маркъс, Г. (2009). Раждането на съзнанието. София: Прометей-И.Л.

• Пинкър, С. (2007). Езиковият инстинкт. София: Изток-Запад.

• Пинкър, С. (2013). Материалът на мисълта. София: Изток-Запад.

• Пирьова, Б. (2011). Невробиологични основи на човешкото поведение. София: НБУ

• Тодоров, О. (2006). Памет, идентичност, съзнание. София: НБУ.

• Хегел, Г. (2011). Феноменология на духа. София: Изток-Запад.

• Хюм, Д. (1986). Трактат за човешката природа. София: Наука и изкуство, 1981.

• Burge, T. (1979). Individualism and the Mental. In French, Uehling, and Wettstein (eds.) Midwest Studies in Philosophy, IV, Minneapolis: University of Minnesota Press.

• Chalmers, D. (1996). The Conscious Mind. Oxford & New York: Oxford University Press.

• Dennett, D. (1991). Consciousness Explained. New York: Back Bay Books.

• Flanagan, O. (1991). The Science of the Mind. Cambridge, Mass.: MIT Press.

• Mele, A. (ed.), 1997, The Philosophy of Action. Oxford: Oxford University Press.

• Nagel, T. (1974). What is it like to be a bat?. In: The Philosophical Review, Vol. 83.

• Ryle, G. (1949). The Concept of Mind. London: Hutchinson.

• Sellars, W. (1997). Empiricism and the Philosophy of Mind. Harvard University Press.Cambridge, MA.