PHIB637D Кантовата традиция във философията

Анотация:

Курсът запознава студентите с ролята на основни понятия и подходи, свързани с Кантовия критически метод на философстване, за формирането на съвременните правно-научни и на демократичните политически системи. Разглеждат се историческите предпоставки на Кантовите идеи, тяхното развитие и актуалност. Проследяват се подробно ролята и съвременните интерпретации на идеята за деонтологична теория, както и потенциалът на тази теория за разбиране и защитаване на принципите, ръководещи съвременните либерално-демократични общества. Разглеждат се теории, застъпващи и развиващи Кантовите идеи, както и критични концепции спрямо трансценденталната философия в съвременен контекст.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: какви са основанията за актуалността на критическата традиция във философията; различните тенденции в развитието на трансценденталната деонтологична теория; по какъв начин принципите на правовия ред и демократичната политика в съвременните либерални общества са защитими чрез теоретичния потенциал на трансценденталната философия.

2) могат:

да използват концептуалния апарат на критическата философия за разбиране и анализ на актуални обществени и политически проблеми; да участват в дебати, касаещи правно-политическия ред, конституционните норми и тяхното прилагане.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1. Морал, право и нормативност преди и след критическата философска традиция
 2. 2. Проблмът за справедливостта в античната епоха
 3. 3. Закон на разума и естествено право
 4. 4. Естествено и договорно състояние във философията на Томас Хобс
 5. 5. Управление и естествени права в политическата теория на Джон Лок
 6. 6. Понятието за обществен договор при Русо.
 7. 7. Морални и политически принципи в критическата философия на Имануел Кант
 8. 8. Развитие на Кантовия критически метод във философията на Неокантианството
 9. 9. Чистото учение за правото на Ханс Келзен
 10. 10. Морал и право
 11. 11. Кантовата деонтологична теория и проблемът за справедливата либерална държава във философията на Джон Ролс
 12. 12. Право и свобода в теорията на Роналд Дуоркин
 13. 13. Право и делиберативна демокрация в теорията на Юрген Хабермас
 14. 14. Конституционализъм
 15. 15. Авторитет и власт

Литература по темите:

Основна

АГАМБЕН, ДЖОРДЖО: Homo Sacer, София 2004.

АРЕНТ, ХАНА: Човешката ситуация, София 1997.

АРИСТОТЕЛ: Политика, София 1995.

БЪРЛИН, АЙЗАЯ: Две схващания за свободата, в: Алтернативи на несвободата София 1998.

ДУОРКИН, РОНАЛД: Да се отнасяме към правата сериозно, София 2003.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Към вечния мир, София 1993.

КЕЛЗЕН, ХАН: Чистото учение за правото, София 1995.

ЛОК, ДЖОН: Два трактата за управлението, София 1996.

МОНТЕСКЬО, ШАРЛ: За духа на законите, София 1984.

ПЛАТОН: Държавата, София, 1981.

ПОПЪР, КАРЛ: Отвореното общество и неговите врагове, София 1996.

РОЛС, ДЖОН: Теория на справедливостта, София 1998.

РУСО, ЖАН-ЖАК: Избрани съчинения, т. 1, София 1988.

ТЕЙЛЪР, ЧАРЛС: Мултикултурализъм, София 1999.

ФУКО, МИШЕЛ: Власт, София 1997.

ХАБЕРМАС, ЮРГЕН: Структурни изменения на публичността, София 1995.

ХАБЕРМАС, ЮРГЕН: Морал, право, демокрация, София 1999.

ХЕГЕЛ, ГЕОРГ ВИЛХЕЛМ ФРИДРИХ: Философия на правото, София 2002.

ХОБС, ТОМАС: Левиатан, София 1970.

Допълнителна

БЪРК, ЕДМЪНД: Размисли за революцията във Франция, София 2000.

ВЕБЕР, МАКС: Генезис на западния рационализъм, София, 2001.

ДЮИ, ДЖОН: Човешка природа и поведение, София 2001.

МАДИСЪН, ДЖЕЙМС, ХАМИЛТЪН, АЛЕКСАНДЪР, ДЖЕЙ, ДЖОН: Федералистът, София 1997.

ФУКО, МИШЕЛ: Надзор и наказание, София 1998.