GERB116 Проект: „Подготовка на учители по немски език в партньорство с Гьоте-институт“

Анотация:

Курсът се предлага в партньорство с Гьоте-институт като част от модула «Уча се да преподавам немски език», приспособен специално за целите на висшето образование и на обучението в НБУ. Основна негова цел е надграждане на теоретичните знания, усвоявани по време на лекциите по методика на чуждоезиковото обучение, както и осъществяване на връзка между теорията и практиката. Студентите изпълняват задания през електронната платформа на Гьоте-институт под ръководството на своите преподаватели, правят наблюдения на учебни занятия (включително в Гьоте-институт) и завършват курса с малък практически изследователски проект, основан върху теоретичните им знания и практическите наблюдения.

С помощта на посочените дейности студентите се запознават със същността на учебните задачи, упражнения и разнообразните форми на взаимодействие (интеракция) в модерното езиково обучение, както и с основни принципи на планирането на учебни занятия, ориентирани към активно усвояване на комуникативни умения.

прочети още
Германистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р
преп. Росица Василева-Сърчелиева  
преп. Нора Кръстева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• функцията на упражненията и задачите като основни учебни дейности;

• разликата между задачи и упражнения;

• разнообразни форми на работа – фронтална, по двойки, по групи, индивидуална;

• интерактивни учебни техники и похвати;

• факторите, които обуславят планирането на учебния процес – образователнополитически, институционални, методико-дидактически (концепции, учебни материали, методически ръководства и др.), персонални (свързани с обучаващите и учещите);

2) могат:

• да разпознават задачите и упражненията и тяхното предназначение в учебниците и учебните комплекти;

• да използват целесъобразно и ефективно задачите, упражненията и интерактивните учебни похвати при развиване на комуникативните умения;

• да разпознават и анализират педагогически явления в реална учебна среда;

• да правят методически обосновани предложения за решаване на конкретни практически въпроси в учебния процес.


Предварителни изисквания:
Студентите

• Ниво на немски език най-малко В2;

• Посещаване на курс по методика на чуждоезиковото обучение и по дидактика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение – цели, съдържание, организация на курса. Въведение в работата с електронната платформа
 2. Задачи и упражнения в обучението по немски език
 3. Разликата между задача и упражнение
 4. Дидактико-методически принципи
 5. Кои са добрите задачи и упражнения?
 6. Видове упражнения Упражнения, ориентирани към успеха
 7. Социални форми на работа – дефиниция, видове
 8. Използване на разнообразни социални форми на работа – фронтално обучение, индивидуална работа, работа по двойки, групова работа
 9. Ролята на обучаващите в процеса на интеракция
 10. Създаване на положителна учебна атмосфера Организиране на учебните дейности
 11. Умението говорене. Изисквания при развиването му
 12. Умението писане. Задачи и упражнения за развиване на умението писане
 13. Принципи на планирането на учебното занятие Основни въпроси при планирането
 14. Планиране на изследователски проект Работа по практически изследователски проект
 15. Представяне на изследователски проект

Литература по темите:

Hermann Funk, Christa Kuhn, Dirk Skiba, Dorothea Spaniel-Weise, Rainer Wicke. Deutsch lehren lernen, Einheit 4. Aufgaben. Übungen, Interaktion. München, Klett-Langenscheidt, 2014

Karin Ende, Rüdiger Grotjahn, Karin Kleppin, Imke Mohr. Deutsch lehren lernen, Einheit 6. Curriculare Vrogaben und Unterrichtsplanung. München, Klett-Langenscheidt, 2013