ENGB537 Практически английски език (ЧЕ В)

Анотация:

Курсът дава знания за езиковото ниво В2 по Европейската езикова рамка и помага на студентите да оценят езиковите си способности в съпоставка с изискванията на нивото. Приема се, че студентите са изградили основни умения за използване на езика. Обучението е интегрирано (развиват се успоредно четирите вида речева дейност – слушане, говорене, четене, писане и езиковите аспекти: фонетика, лексика, граматика, словообразуване) и практически ориентирано (езиковите, страноведските, литературните и пр. знания са подчинении на идеята за изграждане на комуникативна компетентност у обучаваните). От студентите се очаква да активизират процесите на граматикализация; да развият познанията си за социолингвистичния пласт на езика, с което да се приближат максимално до родноезиковата компетенция.

прочети още
Германистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- имат систематизирани познания за лексикалната и граматичната система на английския език

2) могат:

- да разбират оригинални английски текстове (писмени и звукозаписи) с различна комуникативна насоченост;

- да се изразяват гладко на английски език с минимални граматически неточности и висока сложност на изказа;

- да съставят писмени текстове на английски език;

- да четат художествена литература от англоезични автори в оригинал.
Предварителни изисквания:
Завършен курс на ниво В1

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Defining relative clauses – Part 1
 2. Non-defining relative clauses – Part 1
 3. Non-defining relative clauses – Part 2
 4. Verbal aspect – Part 1
 5. Verbal aspect – Part 2
 6. Conditional sentences – Part 1
 7. Conditional sentences – Part 2
 8. Mixed conditions – Part 1
 9. Mixed conditions – Part 2
 10. Expressing modality – Part 1
 11. Expressing modality – Part 2
 12. Making recommendations – Part 1
 13. Making recommendations – Part 2
 14. Taking part in discussions – Part 1
 15. Taking part in discussions – Part 2

Литература по темите:

Основна

English File Upper Intermediate: Student's Book & Workbook, Oxford University Press

Допълнителна

Учебни комплекси на ниво B2