BCLB766 Дидактика

Анотация:

Курсът има за цел да даде основани познания в областта на дидактиката, да запознае студентите с основните компоненти на учебния процес, образователните документи, задачите на учителя и методите на дидактическите изследвания, за да могат да анализират свой и чужд преподавателски опит и да прилагат някои методи на изследване.

прочети още
Германистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят

• имат основни познания в областта на дидактиката,

• познават основните компоненти на учебния процес, образователните документи, задачите на учителя в обучението,

• владеят научната терминология в областта на дидактиката

• имат най-общи познания в областта на дидактическата методология и методи на изследване на образователни процеси.

2) могат:

• да анализират образователни процеси,

• да анализират своя и чуждия преподавателски опит,

• могат да прилагат някои методи на педагогическо изследване.


Предварителни изисквания:
Не са необходими.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Предмет и съдържание на дидактиката. Дидактическа проблематика. Методи на дидактическите изследвания.
 2. Същност на обучението - функции, характеристики, бинарен характер.
 3. Модели на обучението. Структурен анализ.
 4. Цели на обучението. Таксономии.
 5. Същност на ученето.
 6. Същност на преподаването.
 7. Принципи на обучението.
 8. Съдържание на обучението.
 9. Държавни документи за съдържанието на обучението.
 10. Учебници и учебни помагала.
 11. Стратегии, методи и похвати на обучение.
 12. Проверка и оценка на знанията, уменията и навиците.
 13. Урокът.
 14. Ръководство в обучението.
 15. Изоставащи ученици.

Литература по темите:

Андреев Марин (1996), Процесът на обучението – дидактика, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С.

Андреев Марин (1995), Оценяването в училището, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С.

Андреев Марин (1986), Интегративни тенденции в обучението, С.

Бижков Георги, Володар Краевски (2004), Методология и методи на педагогическите изследвания, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С.

Бижков Георги (1984), Критерии за оценка на педагогическите изследвания, Изд. на МНП и СУ “Св. Климент Охридаски”, С.

Бижков Георги (1992), Теория и методика на дидактическите тестове, С.

Бижков Георги (1994), Реформаторска педагогика, Просвета, С.

Бижков Георги, Н.Попов (1994), Сравнителна педагогика, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С.

Петров Петър (2004 ), Дидактика. Изд. „ВЕДА СЛОВЕНА” – ЖГ, С.

Medley D.M. (1992), Teacher Evaluation. Encyclopedia of Educational Research, New York, Oxford

Perspectives on Teacher Professional Development, London, 1988

Satterly, D. (1989), Assessment in Schools, Oxford

Wrage E.C. (1989), Teacher Appraisal, London

Siebert, Horst (1999): Padagogischer Konstruktivismus. Luchterhand. S. 143

Vollmer, Gunter, Gerrit Hoberg (1990): Top-Training Lern- und Arbeitsstrategien: Behalten - Verarbeiten - Anwenden. 3. Aufl. - Stuttgart: Klett Verlag fur Wissen und Bildung

Weidenmann, Bernd (1995): Erfolgreiche Kurse und Seminare. Beltz, S. 18

Средства за оценяване:

Всички теми съчетават теоретичните лекции със семинари, изготвяне на реферати и дискусии.

Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

• конспектиране 50%

• тест 50%

Конспектираните материали се представят по време на семинарите, тестът върху въпроси от разглежданите теми се провежда в края насеместъра.