BCLB562 Увод в методика на ЧЕО

Анотация:

Курсът цели да подготви студентите за бъдещи занимания със специфичните проблеми на методиката на ЧЕО.

прочети още
Германистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• имат основни познания в областта на методиката на ЧЕО,

• познават основните компоненти на учебния процес по чужд език, нормативните документи, задачите на учителя в обучението,

• владеят научната терминология в областта на методиката,

• имат частични познания в областта на методите на преподаване

2) могат:

• да разпознават и коментират конкретни проявления на различни методи на ЧЕО

• да анализират конкретни типове и видове упражнения,

да разпознават и обсъждат конкретни методически проблеми.


Предварителни изисквания:
• Не са необходими.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Български

Държавни образователни изисквания:

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител"

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка

Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план

Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Учебни програми по чужд език

Специализирана литература:

? Андреев Марин (1995): Оценяването в училище. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С.

? Входно-изходно равнище на учебния предмет «Чужд език» в българското основно училище (1993): сп. Чуждоезиково обучение, кн.4

? Входно-изходно равнище на учебния предмет "Чужд език" (английски, испански, италиански, немски, руски и френски) за гимназиалната степен на българското училище (1995): сп. Чуждоезиково обучение, кн.4-5

? Входно-изходно равнище на учебния предмет "Чужд език" (английски, испански, италиански, немски, руски и френски) за българските езикови гимназии (1995): сп. Чуждоезиково обучение, кн.4-5

? Гочева Емилия (2000): Чуждоезиково обучение. София: ЛОДОС.

? Димитрова, Светлана, Светлана Ташевска (2004). Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

? Димитрова, Светлана (2007). Професионална подготовка на учителя по чужд език. София: ИК Нов български университет

? Обща европейска езикова рамка - учене, преподаване, оценяване (2004): Варна: РЕЛАКСА ООД

? Симеонова Йорданка (2000): Преподавателят по чужд език. Комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. София: "Актив Комерс"

? Стефанова Павлина (1998). Ранно чуждоезиково обучение в началното училище – проблеми, перспективи, сп. Педагогика, кн.8-9

? Стефанова Павлина (2007). Учебният комплекс в теорията и практиката на чудоезиковото обучение. София: Анубис

? Стефанова Павлина (2015): Павлина Стефанова. Методика на обучението по съвременни езици. София: Нов български университет

? Стойчева Мария (2006): Европейска езикова политика. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".

? Шопов Тодор (1998): Вторият език. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

? Шопов Тодор (2002): Чуждоезиковата методика. Университетска библиотека № 413. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

? Шопов Тодор (2013): Педагогика на езика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

Допълнителна

Немски:

? Barkowski Hans, Patrick Grommes, Beate Lex, Sara Vincente, Franziska Wallner, Britta Winzer-Kiontke (2014). Deutsch lehren lernen, Einheit 3. Deutsch als fremde Sprache. Klett-Langenscheidt

? Dalgalian Gilbert (2005): Fruhe Zweitspachigkeit – Was uns die Psycholinguistik und die Neurowissenschaften zu sagen haben, in: Kernfragen des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule. Westermann Schroedel Diesterweg Schoningh Winklers GmbH, Braunschweig, 128-139

? Doye Peter (2005): Kernfragen des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule. Westermann Schroedel Diesterweg Schoningh Winklers GmbH, Braunschweig

? Funk Hermann, Christa Kuhn, Dirk Skiba, Dorothea Spaniel-Weise, Rainer Wicke (2014). Deutsch lehren lernen, Einheit 4. Aufgaben. Ubungen, Interaktion. Munchen, Klett-Langenscheidt

? Krumm Hans-Jurgen, Christian Fandrych, Britta Hufeisen, Claudia Riemer (Hg.) (2010). Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. 1. Und 2. Halbband. Berlin, New York: Walter de Gryuter. (Handbucher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Bd. 35.2).

? Schart Michael, Michael Legutke. Deutsch lehren lernen, Einheit 1. Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. Berlin u.a.: Klett-Langenscheidt, 2014

Английски:

• Harmer, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. London: Longman

• Harmer, J. (1998). How to Teach English. London: Longman

• Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (third edition, completely revised and updated). London: Longman Pearson Education Limited

• McDonough, J. and Shaw, C. (2003). Materials and Methods in ELT (2nd edition). Oxford: Blackwell Publishing

• Scriverner, J. (1994). Learning Teaching. Oxford: Heinemann

• Ur, P.(1996). A Course in Language Teaching. Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press

Френски:

• Le Francais dans le Monde, списание

VERS UN NIVEAU 3. Le Francais dans le Monde. Recherche et applications (Prilojenie sbornik). Fevrier/Mars 1987.

LITTERATURE ET ENSEIGNEMENT- La perspective du lecteur. Le Francais dans le Monde. Recherche et applications (Prilojenie sbornik). Fevrier/Mars 1988.

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET APPRENTISSAGE DES LANGUES. Le Francais dans le Monde. Recherche et applications (Prilojenie sbornik). Aout/Septembre 1988.

... ET LA GRAMMAIRE. Le Francais dans le Monde. Recherche et applications (Prilojenie sbornik). Fevrier/Mars 1989.

PUBLICS SPECIFIQUES ET COMMUNICATION SPECIALISEE. Le Francais dans le Monde. Recherche et applications (Prilojenie sbornik). Aout/Spetembre 1990.

CULTURE, CULTURES. Le Francais dans le Monde. Recherche et applications (Prilojenie sbornik). Janvier 1996.

• Mackey, W.F. (1972) Principes de didactique analytique. Didier, Paris,

• Valette, Rebecca M. (1975) Le test en langues etrangeres. Guide pratique. Classiques Hachette