GERB513 Стратегии на писмения превод

Анотация:

* Настоящият курс е част от цикъл от курсове, които целят да изградят в студентите преводаческа компетентност. Студентите се запознават с основните стратегии на преводаческата дeйност, преводната еквивалентност, типологията на превода, моделирането на преводния процес и мястото на преводача в него, критиката на превода;

* Обръща се особено внимание на ориентирания към превода анализ на текста, като се обръща внимание на съществените за превода езикови и извънезикови фактори, а също така и на преводните трансформации, чрез които в процеса на превода се преодоляват различните типове асиметрия между изходния и целевия език;

* Въз основа на превода на текстове от различни жанрове както и на критичен коментар на публикувани преводи се осветляват основни аспекти от широкия спектър на преводаческата компетентност.

прочети още
Германистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Да анализират конкретен текст с оглед на проблемните за превода езикови и извънезикови елементи;

- Да се подготвят за превода на конкретен текст с помощта на паралелни текстове;

2) могат:

- да боравят с лекота с текстове от различни жанрове и да предлагат адекватен превод, преодолявайки различните типове асиметрия между изходния и целевия език;

- адекватно да използват различни видове справочни материали.


Предварителни изисквания:
- Много добро познаване на чуждия език и култура;

- Солидна подготовка по български език;

- Богата обща култура и информираност за външните и вътрешните обществено-политически събития.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Едно- и двуезични, синонимни, фразеологични и онлайн-речници

Ежедневници, списания, електронни материали на български и немски език

Honig/ Ku?maul (1984), Strategie der Ubersetzung

Albrecht (1973), Linguistik und Ubersetzung

Koller (1979), Einfuhrung in die Ubersetzungswissenschaft

Stein (1980), Theoretische Grundlagen der Ubersetzungswissenschaft

Stolze (1994), Ubersetzungstheorien: eine Einfuhrung, Tubingen

Snell-Hornby, (1998), Handbuch Translation, Tubingen

Средства за оценяване:

* писмени контролни работи

* писмени домашни работи

* работа по време на семинарните занятия

* семестриални задачи