GERB511 Фонетика и фонология на немския език

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, в които студентите се запознават с основни понятия и явления в областта на фонетиката и фонологията на немския език, като специално внимание се отделя на съпоставителния анализ с български.

прочети още
Германистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• устройството и функциите на говорния апарат

• вокалната и консонантна системи на немския език,

• приликите и разликите във фонетичните системи на български и немски и пр.

2) могат:

• да правят транскрипция на немски текст


Предварителни изисквания:
• добро ниво на владеене на немския език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Граматика на съвременния български книжовен език, том 1, Българска академия на науките, София, 1983.

Тилков, Д., Бояджиев, Т.: Българска фонетика, С.., 1977, 1978.

Dieling, H. / Hirschfeld, U.: Phonetik lehren und lernen. Goethe-Institut Munchen 1995 (Langenscheidt 1998, in Vorbereitung).

Dieling, H.: Phonetik im Fremdsprachenunterricht Deutsch . Munchen 1992.

DUDEN Band 6 / Ausspracheworterbuch. Mannheim, Wien, Zurich 1990.

Essen, O. v.: Allgemeine und angewandte Phonetik, 5. Aufl., Berlin 1979.

Gro?es Worterbuch der deutsche Aussprache, Leipzig, 1982.

Hakkarainen, H. J.: Phonetik des Deutschen. UTB 1835 / 1995.

Hirschfeld, U. (Hg:): Fremdsprache Deutsch 12: Aussprache. Munchen 1995.

Hirschfeld, U. / Reinke, K.: Simsalabim. Ubungskurs zur deutschen Phonetik.(Video, Kassette, Arbeitsbuch). Goethe-Institut Munchen / Langenscheidt 1998.

Hirschfeld, U.: Einfuhrung in die deutsche Phonetik. Videokurs. Berlin / Munchen.

Martens, C. und P: Ubungstexte zur deutschen Aussprache. Ismaning, 1993.

Meinhold, G. / Stock, E.: Phonologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig 1982.

Pompino-Marschall, B.: Einfuhrung in die Phonetik. Berlin / New York 1995.

Preu, O. / Stotzer, U.: Sprecherziehung fur Studenten padagogischer Berufe. Berlin 1988.

Rausch, R., J. Rausch: Deutsche Phonetik fur Auslander. Leipzig, 1995.

Simeonowa, R.: Die Segmentsysteme des Deutschen und des Bulgarischen. Eine kontrastive phonetisch-phonologische Studie, Munchen, 1989.

Simeonowa, R.: Grundzuge einer kontrastiven Phonetik und Phonologie, Deutsch/Bulgarisch, Sofia, 1998.

Simeonowa, R., E. Grigorova, H. Kostova-Dobreva: Gesprochenes Deutsch, Korrektiver Kurs fur Fortgeschrittene, Sofia, 1996.

Stock, E. / Hirschfeld, U. (Hg.): PHONOTHEK DaF Langenscheidt Munchen 1996.

Ternes; E.: Einfuhrung in die Phonologie. Darmstadt 1987.

Средства за оценяване:

* тестове

* самостоятелни работи

* транскрипция