GERB510 Практически немски език

Анотация:

Цели на курса: Развиване на комуникативните умения на студентите на равнище B2/2, както и на начални умения за използване на немския език за академични цели. Целите се постигат чрез работа в различни социални форми: пленарна, по двойки, групова, индивидуална (проекти и изпълнение на задачи, поставени чрез електронната платформа MOODLE). Крайната оценка се формира на базата на:

Текущо оценяване – 50% от общата оценка и

писмен и устен изпит – 50 % от общата оценка.

Писмен изпит: четене и слушане с разбиране, писане на писмо (лично или официално), задача за граматична трансформация

Устен изпит: разговор по теми, разговор върху книга

За устния изпит студентите подготвят 75 страници немскоезичен художествен текст в оригинал – превод, предаване на съдържанието, лексикален и морфосинтактичен анализ.

прочети още
Германистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р
гл. ас. Анелия Ламбова  
преп. Росица Василева-Сърчелиева  

Описание на курса:

Компетенции:

1. Знания:

· граматичен, лексикален и синтактичен минимум на ниво B2/2

· особености на различни текстови разновидности от официалната писмена кореспонденция, от научната, художествената и научнопопулярната литература

· факти за историята,културата и бита в немскоезичните страни

2. Комуникативни умения:

Четене и слушане: глобално, детайлно и селективно разбиране на информационни, публицистични, научнопопулярни и литературни текстове

Говорене: обмен на информация в ежедневното и деловото общуване, участие в дискусия, описание на картини

Писане: аргументативно съчинение по зададена тема, лично и официално писмо, мнения в интернет-форум

Начални умения за академично общуване: събиране, систематизиране и представяне на информация

Стратегическа компетентност - адекватни комуникативни и учебни стратегии според конкретната ситуация и проблем


Предварителни изисквания:
Комуникативни умения по немски език B2/1.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Perlmann-Balme, M., Schwalb, S. em Hauptkurs. Deutsch als Fremdsprache fur die Mittelstufe. (Kurs- und Arbeitsbuch) Ismaning: Max Hueber Verlag, 1997

Hantschel, H.-J., Krieger, P. Mit Erfolg zur Mittelstufenprufung. Ubungsbuch. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1998

Dreyer, H., Schmitt, R. Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning/Munchen: Verlag fur Deutsch, Plovdiv: Lettera, 1994

Препоръчителни автори и произведения:

Heinrich Boll: Ansichten eines Clowns u.a. / Erzahlungen

Max Frisch: Homo Faber

Erich Hackl: Abschied von Sidonie

Erich Maria Remarque: Die Nacht von Lissabon

Michael Ende: Momo / Die unendliche Geschichte

Theodor Fontane: Frau Jenny Treibel / Effi Briest

Joseph von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts

Theodor Storm: aquis submersus / Immensee / Carsten Curator / Der Schimmelreiter / Viola Tricolor

Christine Nostlinger

Kurt Tucholsky

Stephan Zweig

Elias Canetti: Die gerettete Zunge

Списъкът няма задължителен характер