MUSB351 Инструментознание

Анотация:

Курсът е двусеместриален, (2 части, 30 + 30 часа, от които 50 лекционни, 6 семинарни и 4 практически. Целта на курса е студентите да се запознаят с историята, устройството, тоновите обеми, нотирането, характеристиките на тембрите, принципите и начините на звукоизвличане, разновидностите, музикална и теоретична литература за съответния инструмент, възможностите за участие в музикалната практика – в исторически и съвременен аспект.

Да осмислят ролята и функцията на акустичните явления за развитието на музикалните инструменти като конструкция и при употребата им в музикалната практика .

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р
проф. Стефан Драгостинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти трябва да познават всеки от класическите инструменти - принадлежност към група, устройство, диапазон, възможностите за неговата употреба като солистичен, ансамблов и оркестров инструмент, да различават практически тембрите.

Курсът е необходим за обогатяване на общата музикална култура на всеки музикант и задължителен за продължаващите в специалностите

"тонрежисура”,

“музикална педагогия”,

“дирижиране”,

“музикознание”,

“режисура за музикален театър”.


Предварителни изисквания:
Познания по елементарна теория на музиката, физика (акустика),

обща итория, обща история на музиката.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В АКУСТИКАТА
  2. Класификация на музикалните инструменти
  3. СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ. ПРИНЦИПИ НА ЗВУКОИЗВЛИЧАНЕ. ГРУПИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ СПОРЕД НАЧИНА НА ЗВУКОИЗВЛИЧАНЕ.
  4. ДЪРПАЩИ СЕ /ЩИПКОВИ/ СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ.
  5. ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ. НАЧИН НА ЗВУКОИЗВЛИЧАНЕ. КЛАСИФИКАЦИЯ.
  6. ДЪРВЕНИ ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Литература по темите:

Wikipedia

Всякакви музикални енциклопедии

Енциклопедия "Музикални инструменти" от Божидар Абрашев

Учебник "Музикални инструменти" в два тома от Божидар Абрашев

Учебник "Музикални инструменти" от Димитър Сагаев

Учебници по физическа акустика

Справочник по инструментознание от Димитър Тъпков

Handbuch der Musikinstrumentenkunde - Curt Sachs

Die Musikinstrumente unserer Zeit (Taschenbuch)

"Современный оркестр" - Рогал-Левицкий

Средства за оценяване:

Есе

Дискусия

Тест

Изпит