MUSB558 Български екзерсис - I част

Анотация:

• Курсът запознава с основите на българския танцов екзерсис.

• Представя основните етапи от провеждането на екзерсиса, както и неговите разновидности взависимост от възрастовата, но и професионална характеристика на танцьорите.

• Да запознае студентите с начините на построяване и методите на преподаване на български екзерсис, за работата си по постигане и поддържане на високо изпълнителско ниво на танцьорите.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните елементи на българския екзерсис.

• Различните упражнения, които са част от комплекса на българския екзерсис и се изпълняват на диагонали и танцови комбинации.

• Възрастовите и професионални особености при построяването на екзерсиса в зависимост от участниците в него.

Основната терминология в българския екзерсис.

2) могат:

• Да провеждат часове по български екзерсис.

• да провеждат репетиции на състави.

Да работят с деца от различни възрастови групи
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основните характеристики и стилистични особености на фолклорните танци в отделните фолклорни области на България.

• Да са изучавали музикална теория и ритмика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Абрашев, Г. Композиция на танца, С.

• Дженев, К. Кинетография, С. 1979

• Дженев, К., К. Харалампиев, Т. Кючуков, П. Захариев, Терминология на българската танцова хореография, С. 1965

• Илиева, А. Проблеми на формообразуването в българските народни танци, С. 1979

• Илиева, А. Структурно изграждане на българските народни танци като критерий за историческа стратификация, сп. Българско музикознание, С. 1979

• Кацарова, Р. Български танцов фолклр, С. 1955

• Несторов, И. Хората на Добруджа, С. 1957

• Петров, К. Танците на Средна Северна Североизточна България

• Петров, К. Танци от Добруджа

• Списания Танцово изкуство, 1960 – 1990

• Янакиев, Й. Български екзерсис, Благоевград, 2000

Средства за оценяване:

тест - 30 %

практически задачи - 60 %

участие по време на семестъра - 10 %