MUSB055K Поп и джаз клавишни инструменти

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през Есенен

семестър на академичната учебна година и е пхредназначен за студенти от

ФБО, които изучават поп и джаз клавишни инструменти. Курсът се

провежда в съответствие с Наредба за учебния процес в НБУ като

индивидуален курс и се организира в групи от 3 до 5 обучаеми.

Насочеността на курса екъм теоретично и практично изясняване на

методическите похвати, свързани с моделите на обучение по

поп и джаз клавишни инструменти, както и изграждането на

наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към

усъвършенстване.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Ангел Заберски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Да Формира и развие у студентите изпълнителски умения в тяхната бъдеща

дейност.

• Да изгради наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение,

стремеж към усъвършенстване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория,

както и технически инструментални умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

The real book-vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-34

Oscar Peterson-Jazz exercises.

Средства за оценяване:

1. Интерпретация 30%

2. Практическа разработка 20%

3. Презентация 50%