VIPB548 Специфика на рисунката в графиката

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните принципи на изграждане на човешката фигура в рисунката. Теоретичната част на курса разглежда обширно анатомията на човешкото тяло - скелет и мускулатура. Тези знания са базата за бъдещо задълбочено разглеждане на проблематиката за обемно изграждане на човешката фигура в графичната рисунка.

Постановките през време на семестъра дават възможност на студентите да овладеят обемното изграждане на човешката фигура в различни пространствени положения. Важна част от обучението в курса е и запознаването със специфичните характеристики на различни графични материали от класическия графитен молив до сух пастел и креда.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да познават анатомията и строежа на човешката фигура;

• Да познават мускулатурата на човешката глава, тяло и крайници;

• Да познават особеностите на графичните материали, използвани в рисунката;

2) могат:

• Да създават графични рисунки с класически графични материали (молив, въглен, пастел, креда);

• Да владеят щриховото и тоново разнообразие и особености на композицията в рисунката;

• Да експериментират при създаването на класически рисунки и да ги трансформират в плакатните форми на приложната графика;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интереси в областта на класическата рисунка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анатомия на човешката фигура –анализ и сравнение Скелет – кости на горните крайници Китка и долна част на ръката Кости на трупа- тазов пояс Кости на долните крайници Скици на мъжка фигура в движение – материал по избор Мускулатура Изправена мъжка фигура - рисунка с графитен молив Женска фигура в изправено положение – рисунка с графитен молив Седнала женска фигура – рисунка със сух пастел Полулегнала женска фигура – рисунка с креда Мъжка фигура в наведено положение – рисунка със сух пастел Седнала мъжка фигура – рисунка с креда Скици на женска фигура в движение – материал по избор Конферанс – финално оценяване
  2. рисуване по натура - глава, голо тяло, с отношение към детайл, с различни графични материали и стилове

Литература по темите:

Основна литература:

• Амбуш, Виктор. Как да рисуваме човешката фигура., София, Книгомания, 2009

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972

• Станев, Александър. Рисуването – някои методически и творчески процеси в българската държавна художествена академия., София, Просвета

• Мецлер, Фил. Изкуството на перспективата. Основно ръководство на художника ( материали и техники). , София, Книгомания, 2011

• Григоров, Тома. Перспектива., Издателство „Просвета“, София, 1998

• Бамес, Годфрид. Човешкото тяло., София, Издателство „Труд“ , 2000

• Кирчев, Христо. Атлас – Глава: Анатомия, мимика, пластика. ,София, Издателство „Народна просвета“ , 1985.

• Станев, Александър. Рисуването., София, Издателство „ Наука и изкуство“, 1992

• Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия., София, Издателство „ Наука и изкуство“, 1994

Допълнителна литература:

• Соловьсв, А. М. Учебна рисунка. София: Наука и изкуство, 1967

• Станев, Александър. Рисуване за средните училища. . София: Просвета, 1991.

• Сто години Национална художествена академия. София: Нац. худож акад., 1996..

• Художествена академия: Юбил. сб. София: Бълг. худож., 1984

• Borgman, Harry. The illustrator’s guide to pen and pencil drawing technique. New York: Watson-guptill publications, 1989.

• Watson, E. W. The art of pencil drawing. New York: Watson-guptill publications, 1985.

Средства за оценяване:

ТО1 - Конферанс

ТО2 - Конферанс