PHIB565 Семинар "Философско кафене" (европейски диалози)

Анотация:

Курсът поставя акцента върху: 1/най-важните философски проблеми,които днес имат особена актуалност и са разгледани в съответните аудиторни курсове (PHIB710 Философия и метафизика на XVII век: Паскал, Спиноза, Лайбниц; GENB029 Естетика и теория на изкуството; PHIB504 Класическа гръцка философия; PHIB638 Философска естетика;PHIM003 Перспективи пред философията за XXI век и др.);2/европейската традиция на т.нар. континентална философия в дискутирането и диалога; 3/популяризирането на философското знание и бъдещето на хуманитарното образование.

Част от въведените теми, които изискват самостоятелна работа, осигуряват прехода към магистърско ниво на обучение по философия.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Лидия Денкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите придобиват способност да виждат връзката между теорията и практическия живот, философията и другите науки, както и да изготвят самостоятелни проекти, ориентирани към съвременните европейски ценности.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Метафизиката на XVII век и модерната метафизика. Кои са големите и актуални въпроси?
  2. Философия на образованието: специфични предизвикателства за образователните подходи през XXI век.
  3. Класическа и постмодерна естетика. Философия на изкуството. Дигитално изкуство.

Литература по темите:

Препоръчителната литература обхваща библиографиите на съответните аудиторни курсове.