PHIB831 Идеализъм и романтизъм - наука, философия, изкуство

Анотация:

Курсът си поставя за цел да представи философските рефлексии върху най-важните интелектуални и художествени постижения в европейската култура от края на ХVІІІ и първата половина на ХІХ век. За рамка на разглеждането е избрана опозицията „идеализъм-романтизъм” като се приема, че с термините „идеализъм” и „романтизъм” се обобщават двете най-значими линии в културата на тази епоха – едната, водеща началото си от европейското Просвещение, а другата, възникнала като критична реакция на просветителския рационализъм и исторически оптимизъм. В центъра на вниманието са най-важните идеи на класическия германски идеализъм, както и главните философско-естетически идеи на немския романтизъм.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1)знаят:

•кои са най-важните интелектуални и художествени постижения от края на ХVІІІ и първата половина на ХІХ век;

•кои са основните характеристики на идеализма и романтизма като най-значими линии в културата на тази епоха;

•кои са особеностите на философската рефлексия върху развитията в интелектуалния живот на епохата.

2)могат:

•да обясняват какво се разбира под „идеализъм” и „романтизъм” и защо това са определящи тенденции в културата от края на ХVІІІ и първата половина на ХІХ век;

•да правят връзки между постиженията в науката, изкуството, религията и политиката и главните философски идеи през тази епоха.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Исторически граници на епохата на идеализма и романтизма. Европейското Просвещение и неговият завършек.
 2. Имануел Кант и раждането на философския идеализъм.
 3. Семинар върху Имануел Кант: „Отговор на въпроса: Що е Просвещение?”.
 4. Наследството на Кант – иделизмът на Фихте.
 5. Кантианството в творчеството на Фридрих Шилер – „Писма за естетическото възпитание на човека”.
 6. Ранната философия на Йозеф Шелинг и формирането на идеализма като интелектуално движение.
 7. Шелинговата „Философия на изкуството” и нейната връзка с ранната философия на романтизма.
 8. Фридрих и Аугуст Вилхелм Шлегел и кръгът на Йенските романтици.
 9. Романтическото учение за гения.
 10. Романтическата ирония.
 11. Разбирането на Фридрих Шлайермахер за религията и реформата на протестантската теология.
 12. Полемиката на Хегел с романтизма – „Феноменология на духа”.
 13. Семинар върху Г. В. Ф. Хегел: „Феноменология на духа” – Предговор.
 14. Хайделбергски романтизъм.
 15. Семинар върху Хайнрих Хайне „Към историята на религията и философията в Германия”.

Литература по темите:

АДОРНО, ТЕОДОР: Естетическа теория, София 2002.

БАХТИН, МИХАИЛ: Въпроси на литературата и естетиката, София 1983.

БАХТИН, МИХАИЛ: Философия на словесността. Автор и герой в естетическата дейност, София 1996.

БЕНЯМИН, ВАЛТЕР: Художествена мисъл и културно самосъзнание, София 1989.

БОЛНОВ, ОТО-ФРИДРИХ: Какво означава да се разбере eдин писател по-добре, отколкото той сам е разбирал себе си?, в: "Прочее", 1990/1.

БЪРК, ЕДМЪНД: Размисли за революцията във Франция, София 2000.

ГАДАМЕР, ХАНС-ГЕОРГ: Актуалността на красивото, София 2000.

ДИЛТАЙ, ВИЛХЕЛМ: Философия на светогледите, София 1998.

ИЗЕР, ВОЛФГАНГ: Обхватът на интерпретацията, София 2004.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Критика на способността за съждение, София 1980.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Пролегомени, София 1993.

КАСИРЕР, ЕРНСТ: Езикът. Философия на символните форми, София 2000.

КОЗЕЛЕК, РАЙНХРТ: Пластовете на времето, София 2002.

КОРЕТ, ЕМЕРИХ; ШЛЬОНДОРФ, ХАРАЛД: Основен курс по философия т. 3, Философията на XVII и XVIII, София 2001.

ЛЕСИНГ, ГОТХОЛД ЕФРАИМ: Лаокоон или за границите мижду живописта и поезията, София 1978.

НИЦШЕ, ФРИДРИХ: Раждането на трагедията и други съчинения, София 1990.

ПАНОВА, ЕЛЕНА; СТЕФАНОВ, ИВАН: Европейската философия XVII – XIX в., т. 2, София 1996.

ПАСИ, ИСАК (съст.): Естетика на немския романтизъм, София 1984.

ТЕЙЛЪР, ЧАРЛЗ: Изворите на Аза. Формирането на модерната идентичност, София 2003.

ФИХТЕ, ЙОХАН ГОТЛИБ: Върху понятието за наукоучение или така наречената философия, Антология Европейска философия ХVII-ХIХ век т. 2, София 1988.

ФИХТЕ, ЙОХАН ГОТЛИБ: Опит за ново изложение на наукоучението: 1797-1798, София 1993.

ХАБЕРМАС, ЮРГЕН: Философският дискурс на модерността, Плевен 1999.

ХАЙНЕ, ХАЙНРИХ: Избрани творби т. 1, София 1981

ХЕГЕЛ, ГЕОРГ ВИЛХЕЛМ ФРИДРИХ: Феноменология на духа, София, 1999.

ШЕЛИНГ, ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ ЙОЗЕФ: Система на трансценденталния идеализъм, София 1983.

ШЕЛИНГ, ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ ЙОЗЕФ: Изложение на моята философска система, София 1989.

ШЕЛИНГ, ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ ЙОЗЕФ: Философия на изкуството, София 1980.

ШЛАЙЕРМАХЕР, ФРИДРИХ: За религията, София 1994.

ЯУС, ХАНС РОБЕРТ: Исторически опит и литературна херменевтика, София 2000.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ - 30%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ - 20% КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ – 50%