PHIB704 Философията на Кант

Анотация:

• Главната цел на курса е да представи пред студентите философията на Имануел Кант. Доколкото “Коперниканският преврат” във философията, осъществен от Кант се състои най-вече в обосноваването на трансценденталния подход, ударението се поставя върху Кантовата система на трансцендентална критика, развита в по-късното творчество на философа.

• Тази система обхваща следните три произведения: “Критика на чистия разум”, “Критика на практическия разум” и “Критика на способността за съждение”. Те се разглеждат подробно като на основните дялове на всяко от трите съчинения е посветена по една отделна лекция.

• Изясняват се отделните комплекси от проблеми като се обръща специално внимание на сложния и необичаен категориален език на философа. За усвояването на този и език и за по-задълбоченото разбиране на Кантовите идеи трябва да допринесат и предвидените три семинара.

• Съществени усилия се полагат за представянето на основните теми и проблеми във философията на Кант като единно систематично цяло.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти трябва да:

1) знаят:

• какво е съдържанието на Кантовата система на трансцендентална критика, обхващаща Критика на чистия разум”, “Критика на практическия разум” и “Критика на способността за съждение”;

• кои са основните теми и проблеми, поставени и разисквани в тези три произведения;

• кои са основните категории на Кантовата философия.

2) могат:

• да разбират и да си служат с категориалния език на Кантовата трансцендентална философия;

• да разглеждат и разбират философията на Кант в нейната систематична цялост.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Животът и творчеството на Имануел Кант (1724-1804). Ранните произведения на Кант. Рационализъм, емпиризъм, критицизъм. Идеята за философска критика на разума.
 2. Трансцендентално познание. Система на философията и система на трансценденталната критика – идея, елементи и структура. Априори и апостериори.
 3. „Пролегомени към всяка бъдеща философия”
 4. “Критика на чистия разум” (първо издание 1781, второ издание 1787). Задача и структура на произведението. Увод.
 5. Трансцендентална естетика. Пространството и времето като чисти форми на сетивния наглед.
 6. “Критика на чистия разум”. Елементи на познанието. Мислене. Трансцендентална логика. Трансцендентална дедукция на чистите разсъдъчни понятия.
 7. “Критика на чистия разум”. Разсъдък и разум. Трансцендентална диалектика. Трансцендентална илюзия. Трансцендентални идеи. Паралогизми и антиномия на чистия разум. Конститутивни и регулативни идеи.
 8. Текуща проверка на знанията
 9. „Основи на метафизика на нравите”
 10. “Критика на практическия разум” (1788). Кант и етическата традиция – особености на Кантовия подход към морала. Задача и структура на произведението. Увод. Автономия и хетерономия.
 11. “Критика на практическия разум”. Аналитика на чистия практически разум. Дедукция на принципите на чистия практически разум. Категоричен императив. Разширение на чистия разум в неговата практическа употреба.
 12. “Критика на практическия разум”. Диалектика на чистия практически разум. Антиномия на практическия разум. Примат на чистия практически разум. Постулати на чистия практически разум.
 13. Критика на способността за съждение” (1790). Задача и структура на произведението. Увод. Свързване на целесъобразността на природата със способността за съждение. Определяща и рефлектираща способност за съждение. Аналитика на красивото. Вкус.
 14. “Критика на способността за съждение”. Аналитика на възвишеното. Определения на възвишеното. Математически възвишено и динамически възвишено. Учение за гения.
 15. Кант: "Отговор на въпроса: Що е Просвещение?”

Литература по темите:

ДЕНКОВ, ДИМИТЪР: Що е Просвещение? Текстове, жанрове, контексти около Кантовия „Отговор на въпроса: Що е Просвещение?”, София 2011.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Критика на практическия разум, София 1974.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Основи на метафизиката на нравите, София 1974.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Към вечния мир, София 1977.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Критика на способността за съждение, София 1980.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Антропология от прагматично гледище, София 1992.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Критика на чистия разум, София 1992.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Към вечния мир, София 1993.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Логика, София 1994.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Педагогика. Спорът на факултетите, София 1994.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Пролегомени, София 1993.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Религията в границите на самия разум, София 1997.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Избрани произведения 1755-1770, София 1998.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Кратки метафизически съчинения, София 2000.

КОРЕТ, ЕМЕРИХ; ШЛЬОНДОРФ, ХАРАЛД: Основен курс по философия т. 3, Философията на XVII и XVIII, София 2001.

КЪНЕВА, ВАЛЕНТИНА: Проблемът за злото във философията на Кант, София 2005.

ПАНОВА, ЕЛЕНА: Кант и аналитичната метафизика, София 1986.

ПАНОВА, ЕЛЕНА; СТЕФАНОВ, ИВАН: Европейската философия XVII – XVIII в., т. 1, София 1994.

ПАНОВА, ЕЛЕНА; СТЕФАНОВ, ИВАН: Европейската философия XVII – XIX в., т. 2, София 1996.

СТЕФАНОВ, ИВАН: Кант и проблемът за диалектиката, София 1981.

СТЕФАНОВ, ИВАН (и др. съст.): Кант и кантовата традиция в България, София 2001.

СТОЕВ, ХРИСТО: Понятията в „Критика на чистия разум”, София 2010.