ANCL032 Политическа история на Древна Гърция

Анотация:

• Курсът има за цел да запознае студентите с основните събития от политическата история на древна Гърция. Проследяват се историческите процеси, довели до създаването на елинския полисен свят, неговия разцвет и залез.

• Историята на древна Елада се разглежда в широк средиземноморски контекст: разглеждат се взаимодействията на елините с техните съседи в Анатолия и на Балканите.

• Курсът е разделен на две части: през първия семестър студентите изучават общата политическа история на елинската античност, докато през втория работят върху конкретен автор, тема или казус от посочения период.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да знаят:

• основните събития от историята на древна Елада

Да могат:

• да правят исторически и културно-исторически анализ на конкретен период, събитие или документ от елинската античност


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Историята на Древна Елада: защо да я учим?
 2. Микенските дворци: най-ранната история на Гърция
 3. „Тъмните векове“: формирането на Древна Елада
 4. Раждането на гръцкия полис
 5. От тирания към демокрация
 6. Гръко-персийски войни: първият сблъсък на Изтока и Запада
 7. Херодот за елините и варварите
 8. Гръцката архаика
 9. Периклова Атина: разцвет на демокрацията
 10. Гръцката колонизация
 11. Пелопонеската война: причини и последици
 12. Тукидид за Пелопонеската война
 13. Криза на гръцкия полис
 14. Беотийската лига: Епаминонд
 15. Класическа Гърция
 16. Филип ІІ Македонски
 17. Александър ІІІ Македонски и началото на елинистическата епоха
 18. Древна Македония
 19. Македония, Тракия и Елада
 20. Ролята на Персия в политическата история на Балканите
 21. Характеристика на елинистическата епоха
 22. Наследниците на Александър ІІІ Македонски
 23. Египет на Птолемеите: класическият елинизъм
 24. Келтите на Балканите и в Мала Азия
 25. Древна Тракия в елинистическия свят
 26. Елинистическият свят
 27. Кария, Ликия и Витиния
 28. Рим на Балканите
 29. Клиентните царе на Рим
 30. Елада и Рим в контекста на древната история

Литература по темите:

Основни източници:

Богданов, Б. 2007: Култура, общество, литература. ЛИК, София.

Богданов, Б. 1989: История на старогръцката култура. Наука и изкуство. София.

дьо Полиняк, Ф. Раждането на гръцкия град. Култове, пространство и общество. София, 2009.

Габелко, О. Л. История Вифинского царства. Санкт-Петербург, 2005.

Димитров, П. 2007: Индоевропейски езици и култура (София).

Михаилов, Г. Траките. София, 20152.

Фол, А. Политическа история на траките. Края на второто хилядолетие до края на пети век преди новата ера. София, 1972.

Фол, А. Тракия и Балканите през ранноелинистическата епоха. София, 1975 (949.72.02 / Ф 690).

Шаму, Ф. Гръцката цивилизация. София, 1979.

Boardman, J. The Greeks Overseas. Their Early Colonies and Trade. Thames & Hudson. 19994.

Boardman, J., Griffin, J., Murray, O. (eds.) The Oxford history of Greece and the Hellenistic world. Oxford: New York: Oxford University Press, 1991 (Ч 938 / O-97)

Bugh, G. (ed.) The Cambridge Companion to Hellenistic World. Cambridge, 2006.

Erskine, A. (ed.) A Companion to the Hellenistic World. Balckwell, 2005.

Hall, J. M. A History of the Archaic Greek World ca. 1200-479 BC. Blackwell, 2007.

Hornblower, S. (ed.) Greek Historiography. Oxford, 1994.

Kinzl, K. H. 2006: A Companion to the Classical Greek World. (Blackwell).

Morris, J., B. Powell. The Greeks. History, Culture, and Society. Upper Saddle River, NJ. 2006.

Paine, M. Ancient Greece. 20072.

Raaflaub, K. A. and van Wees, H. (eds.) A Companion to Archaic Greece. Wiley-Blackwell. Oxford, 2009.

Rhodes, P. J. A History of the Classical Greek World 478–323 BC. Blackwell, 2006.

Shapiro, H. A. 2007: The Cambridge Companion to Archaic Greece. (Cambridge).

Walbank, F. W. The Hellenistic World. Harvard University Press, Cambridge, 1993 (938 / W 18)

Допълнителни източници:

Arnason, J. P., Murphey, P. (eds.) Agon, logos, polis: The Greek Achievement and its Aftermath. Franz Steinar Verlag, 2001.

Burkert, W 1985: Greek Religion. Harvard University Press (Boston).

Camp, J., E. Fischer. Exploring the World of the Ancient Greeks. London, Thames & Hudson, 2002.

Cartledge, P. The Greeks: a Portrait of Self and Others. Oxford University Press, 1993.

Castleden, R. Mycenaeans. Routledge, New York and London, 2005.

Dougherty, C., L. Kurke (eds.) Cultural Poetics in Archaic Greece. New York, Oxford, Oxford University Press, 1998.

Fine, J.V.A. The Ancient Greeks. A Critical History. Harvard University Press, 1983.

Hansen, M. H. Polis. An Introduction to Ancient Greek City-State. Oxford Univbersity Press, 2006.

Marincola, J. A Companion to Greek and Roman Historiography. Wiley-Blackwell. Oxford, 2007.

Martin, T. R. Ancient Greece: From Prehistoric to Hellenistic Times. Yale University Press, 1996.

Ogden, D. 2007: A Companion to Greek Religion. (Blackwell).

Parker, P. Polytheism and Society at Athens. Oxford, 2005.

Pedley, J. Sanctuaries and the Sacred in the Ancient Greek World. Cambridge University Press, 2005.

Valeva, J., Nankov, E., Graninger, D. (eds.) A Companion to Ancient Thrace. Wiley-Blackwell, 2015.

Williams, J. K. Empire of Ancient Greece. New York, 2005.

Wilson, N. (ed.) Encyclopaedia of Ancient Greece. New York, Routledge, 2006.