GREB501 Старогръцки език

Анотация:

• Курсът представя старогръцкия език в контекста на старогръцката култура и литература

• Целта му е студентите да усвоят началното ниво в изучаването на старогръцки език

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

доц. Георги Гочев  д-р
гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основите на граматиката на старогръцкия език

• Основни имена и понятия, свързани със старогръцката и западноевропейската култура

• Връзката на старогръцкия език с модерните балкански и западноевропейски езици

2) могат:

• Да ползват старогръцки език на базово ниво

• Да боравят с основни имена и реалии, свързани с развитието на европейската култура


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Антична литература. Енциклопедичен справочник, съст. Б. Богданов, А. Николова и др., София, 1996

• Старогръцко-български речник, съст. М. Войнов, Д. Дечев, В. Георгиев и др., София, 1996

• Милев, А., Г. Михаилов, Старогръцка граматика, София, 2012

• Богданов, Б., История на старогръцката култура, 1992, достъпна онлайн на www.bogdanbogdanov.net

• Luschnig, C. A. E., An Introduction to Ancient Greek, Indianapolis, 2007

• Colvin, S., Historical Greek Reader: Mycenaean to Koine, Oxford, 2007

Средства за оценяване:

2 теста (80%) + писмена задача/презентация (20%)