MGRB511 Фонетика и фонология на новогръцкия език

Анотация:

Курсът е едносеместриален и се състои от 30 академични часа. След завършването на курса студентите трябва да познават органите на говора, начина на артикулиране, вокалната и консонантна системи на новогръцкия език, приликите и разликите във фонетичните системи на български и новогръцки и пр. Освен това те трябва да умеят да транскрибират новогръцки текстове и да разчитат транскрипция на такива текстове.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават принципите на артикулиране на звуковете в новогръцкия език; фонетичните промени при гласни и съгласни звукове в новогръцкия език; принципите на транскрипция на новогръцки текстове.

2) могат да преодоляват фонетичната интерференция на родния над чуждия език; да транскрибират и разчитат транскрибирани новогръцки текстове.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Гръцки

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Фонетика и фонология
 2. Фонетичната система на новогръцкия език
 3. Фонемата и нейните алофони
 4. Гласните звукове в новогръцкия език
 5. Редукция и промени на гласните
 6. Съгласните звукове в новогръцкия език
 7. Промени при съгласните
 8. Сричка и строеж на сричката
 9. Сравнение на фонетичната система на българския и новогръцкия език
 10. Ударение
 11. Интонация
 12. Транскрипция на новогръцката реч. Транскрипция на чужди собствени имена.
 13. Самостоятелна работа

Литература по темите:

1. Setatu N., Fonologfia tis kinis neoelinikis, Papazisi, Athina, 1974

2. Nespor M. & Ralli A., Fonologia, Pataki, Athina, 1999

3. Babibniotis G., Fonologia, Athina, 1985

4. Тилков Д., Интонацията в българския език, Народна Просвета, София, 1981

5. Тилков Д. & Бояджиев Т., Фонетика на българския книжовен език, Абагар, Велико Търново

Средства за оценяване:

Тест №1

Тест №2

Самостоятелна работа