MGRB510 Практически новогръцки език

Анотация:

Курсът се състои от 120 академични часа, като в продължение на един семестър се изучава систематично новогръцки език като чужд език А. При успешно положени изпити (писмен и устен), студентите получават 6 кредита.

Цели на курса:

•да обогати корпуса от знания на студентите по новогръцки език по някои теми в областта на обществения и политически живот;

•да доразвива комуникативните стратегии и тактики на студентите относно тяхната рецептивна и продуктивна компетентност по писмена и устна реч.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  
гл. ас. Екатерина Григорова  д-р
гл. ас. Янко Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

•усъвършенстват знанията си в областта на новогръцката граматика;

•обогатяват знанията си в областта на гръцката лексика и по - конкретно в сферата на обществения и политически живот;

могат:

•да разбират средно големи писмени и устни специализирани текстове и да извличат необходимата им информация;

•да общуват във всекидневни ситуации на широк кръг от въпроси с обществена и политическа насоченост;

•да формулират сравнително сложни текстове на изучени предварително специализирани теми;

•да разбират при слушане сравнително сложни текстове в естествени условия на комуникация;

•да превеждат от и на новогръцки език с помощта на речник специализирани текстове с обществена и политическа насоченост;


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Гръцки

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Проблеми на образованието. Професия. Кариера;
 2. Съвременният мениджър
 3. Интервю за работа
 4. Демографски проблеми
 5. Проблеми на жените. Жената - мениджър. Жената - секретарка;
 6. Технологиите - цел или средство по пътя към ЕС
 7. Приложение на мултимедиите
 8. Органи на ЕС
 9. Европейски парламент
 10. НАТО и Гърция
 11. ООН и Гърция
 12. Образованието в Гърция
 13. Изкуствен интелект
 14. Презентации
 15. Финален преговор
 16. Самостоятелна работа

Литература по темите:

“Новогръцки език за напреднали”, Стойна Пороманска, РОВИТА, Велико Търново, 2000 г

Средства за оценяване:

Тестове и самостоятелна работа.