LEAB064 Европейски институции (на английски и немски език)

Анотация:

Курсът има за цел да изгради познание и компетенции в сферата на европейската интеграция и институциите на ЕС. В първата си част той е посветен на анализ и извеждане на логиката и различните подходи в разгръщането на интеграционния процес, както и в очертаването на уникалната природа на ЕС в международната правна и политическа среда. Втората част се фокусира върху натрупването на знания за първичните институции на съюза и тяхната роля в политическия и законодателен процес.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р
гл. ас. Живко Минков  д-р
гл. ас. Петя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Основните етапи на европейската интеграция

•Характера на политическата система на ЕС

•Компетенциите и ролята на първичните институции на ЕС в процеса на взимане на решения

2) могат:

•да анализират и осмислят критично политическия процес в рамките на ЕС през призмата на инстиутуционалното взаимодействие


Предварителни изисквания:
•Добро владеене на немски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Andersen, S. S./Burns, T. (1996), —The European Union and the Erosion of Parliamentary Democracy: A Study of Post-parliamentary Governance, in: Svein S. Andersen and Kjell A. Eliassen (eds.), The European Union:How Democratic Is It?, London: Sage Publications.

2. Archer, C./Butler, F. (1996), The European Union. Structure and Process, 2 nd edition, Pinter, London.

3. Mittag, J./Maurer, A./Wessels, W., Theoretical Perspectives on Administrative Interaction in the European Unionla, in: Christiansen, Thomas/Kirchner, Emil (Eds.): Administering the New Europe: Inter- Institutional Relations and Comitology in the European Union, Manchester, MUP, 1999 (forthcoming

4. Moravcsik, A. (1993), Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approachlr, in: Journal of Common Market Studies, No. 4.

5. Nugent, N. (2010), The Government and Politics of the European Union, Durham, NC: Duke University Press.

6. Wallace, H. (2005), "Politics and Policy in the EU: The Challenge of Governance", in: Wallace/Wallace (Eds.): Policy-Making in the European Union, Oxford University Press.

Средства за оценяване:

• Тест 1 – 40%

• Тест 2 – 40%

• Участие в семинар и в работа по групи – 20 %