ARAB513 Арабският език в масмедиите

Анотация:

Целта на курса е да разкрие пред студентите обща картина на така наречения „трети език” или езика на масмедиите в арабския свят. Студентите се запознават със средствата за масова комуникация в арабските страни и научават изрази и термини, най-често използвани в медиите. Курсът засяга въпросите какви трябва да са медийният и новинарският език; дали има нужда от междинен език – между литературния класически арабски език и разговорния език, диалектите. Курсът има за цел, също така, да осигури една първоначална подготовка за работа на завършилите студенти в областта на журналистиката, специално що се отнася до арабския регион.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

 Али Талиб  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти придобиват знания върху историята на печата и масмедиите в арабския свят, тяхната структура и видове. Запознати са със съвременния културен, обществен и политически живот в арабските страни. Студентите придобиват още умения за работа с текст и превода му от арабски на български и обратно.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат основни познания по арабски език и граматиката му.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Книжовният език и появата на арабския печат.
 2. Връзката между езика и печата.
 3. Медийният и книжовният език: прилики и разлики.
 4. Ролята на идеологията, политиката и икономическите интереси за появата на медийния език.
 5. Структура и видове средства за масова комуникация.
 6. Представяне на някои важни арабски медии.
 7. Какъв езиков стил предпочита аудиторията?
 8. Взаимна връзка между книжовния арабски език и жаргона в медийния език.
 9. Диалектите в някои предавания по радиото и телевизията.
 10. Какъв трябва да бъде медийният език?
 11. Жанрове в арабските медии.
 12. Новинарският език.
 13. Навлизане на религиозната терминология в арабския печат.
 14. Чуждиците в арабските медии и арабски думи, превърнали се в разбираеми по света, благодарение на масмедиите.
 15. Езикът на арабското кино.

Литература по темите:

1. Брезински, Ст. Журналистическа стилистика. С., 1976

2. Hudson, D. Sociolinguistics. Cambridge, 1980

3. Carlson, U. Spraket i massmedierna. Goteborg, 1989

4. Фаршид, Ф. Между журналистиката и литературата. Бейрут, 1972

5. Хафаджи, М., Шараф, А. Медийното тълкуване на арабската литература. Кувейт, 1980

6.Медийни изследвания. Кувейт, 1995

7. Абдурахман, А. Съвременни медийни проблеми в арабския свят. Кайро, 1997

8. Дулейми, Х. Социология на масмедиите. Аман, 2002

9. Мутуали, А. Увод в журналистиката. Кайро, 2003

10.Саад, И. Човешката комуникация в социологическата мисъл. Кайро, 2004

Средства за оценяване:

Изпит