ARAB510 Практически арабски език

Анотация:

Курсът по практически арабски език цели да задълбочи придобитите в хода на първите четири семестъра теоретични знания и практически умения по арабски език. Познанията и уменията на студентите се задълбочават както чрез средствата на тематичната вариативност, така и чрез смислово и граматично усложняване на вече изучавани тематични кръгове. Изучените текстове се подлагат на дискусия, в хода на която студентите демонстрират способността си да формулират комплексни съждения на арабски език.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Велин Белев  д-р
доц. Мариана Малинова  д-р
гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти трябва за могат да работят относително свободно с арабски публицистични и литературни текстове с високо равнище на лексикална и граматична усложненост.
Предварителни изисквания:
Студентите да са завършили курсовете ARAB 110, ARAB 210, ARAB 310, ARAB 410 и ARAB 510.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Мюсюлманските общества. Традиции. Бит.
 2. Религия. Религиозни течения. Религиозни институции.
 3. Художествена литература. Национални литератури.
 4. Преса и интернет. Социални медии.
 5. Наука и технологии. Технологично развитие на арабските страни.
 6. Социални институции. Традиционни социални институции в исляма.
 7. Проблеми на жената в исляма. Женски движения през Възраждането. Представители на ислямския феминизъм днес.
 8. Арабите и Западна Европа. Влияния и пресечни точки.
 9. Традиционни празници. Религиозни празници.
 10. Климат и околна среда. Екология

Литература по темите:

Кристен Брустад, Аббас Тонси, Ал-Китаб фи таалум ал-люра ал-арабия, част 2.

Баранов, Арабско-русский словарь.

Wehr, Hans, Dictionary of Modern Written Arabic.

Баалбаки, Р., Ал-Маурид.

Тодоров, В, Чобанова, Хр, Пашова, Цв., Арабски език: основен курс, Колибри, София