BAFB565 Практика УТФ

Анотация:

Основните цели на курса са:

-Постигане на максимална обвързаност между научната теория по мениджмънт и нейните практически приложения;

-Създаване на реални възможности за иновативност и стремеж за развитие на творческото мислене и управленско поведение на студентите;

-Осигуряване на възможности за цялостно прилагане на теоретичните постановки, изучавани в основните курсове;

-Повишаване на мотивацията на студентите за по-задълбочено усвояване на научните парадигми;

-Интегриране на изучаваните в НБУ курсове и създаване на възможности за участие на студентите в научно-изследователски проекти с национална и международна значимост.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р
гл. ас. Нигохос Канарян  д-р
доц. Станислава Георгиева  д-р
доц. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-административните процедури за създаване и управление на нов и вече съществуващ бизнес;

-методите за изграждане на морално-етични ценности в мениджмънта и персонала на организациите;

-специфичните условия за работа на бизнес организациите с публичните институции;

-приложенията на методите и подходите за работа в екип;

-законово-нормативната база, регламентираща създаването на ново предприятие и неговото управление.

2) могат:

-да прилагат административните процедури за създаване и управление на нов бизнес;

-да извеждат и прилагат методите за структурно изграждане на бизнес организации, в т.ч. формирането на морално-етични ценности в мениджмънта и персонала, в контекста на тяхната организационна култура;

-да прилагат ефективно управленските функции;

-да изпълняват дейности с публични институции, произтичащи от съответните нормативни разпоредби;

-да интерпретират законово-нормативната база, регламентираща създаването на ново предприятие и неговото управление


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

1. Принципи на макроикономиката.

2. Принципи на микроикономиката.

3. Основи на счетоводството.

4. Въведение във финансите.

5. Основи на маркетинга.

6. Бизнес право (първа и втора част).

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. ИЗБОР НА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, КАПИТАЛ, НАИМЕНОВАНИЕ, УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ И СТРУКТУРА НА ФИРМАТА 2 ПРОЦЕДУРИ И ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ВПИСВАНЕТО НА ФИРМА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР КЪМ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА 3 ДОКУМЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - ВИДОВЕ, СЪЩНОСТ И КОМУНИКАЦИОННИ ВРЪЗКИ С РЕГИСТЪРА НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  2. БИЗНЕС КОМУНИКАЦИОНЕН УКАЗАТЕЛ - ПРАВНА СЪЩНОСТ И АДМИНИСТРАТИВНИ ОСОБЕНОСТИ 5 ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ - ОТКРИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БАНКОВИ СМЕТКИ
  3. СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА - СТРУКТУРНА ОСИГУРЕНОСТ, ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИИ 7 ФИРМЕНО ПЛАНИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН - ВИДОВЕ, СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ, ПРОЦЕДУРИ, ОРГАНИЗАЦИОННА ОСИГУРЕНОСТ, ДОКУМЕНТНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ, ИЗПЪЛНЕНИЕ
  4. ДОГОВОРНА ОСИГУРЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ - ИЗРАБОТВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ, ФИРМЕНИ И ТРУДОВИ ДОГОВОРИ. ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 9 УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 10 РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ОРГАНИЗАЦИЯТА 11 СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ - СЪЩНОСТ, ПРИНЦИПИ И ФОРМИ. КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
  5. РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 14 ПРАВИЛА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРА, АСОРТИМЕНТ И АСОРТИМЕНТНА СТРУКТУРА 15 РАБОТА В ЕКИП - ВИДОВЕ, ОСОБЕНОСТИ, СТРУКТУРИРАНЕ, ДОКУМЕНТООБОРОТ И ВЗАИМОВРЪЗКИ
  6. КОМУНИКАЦИИ И КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ - ВИДОВЕ, ПОДХОДИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА 17 ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ - ВИДОВЕ, СЪЩНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ 18 СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВ ОДИТ 19 КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ 20* НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ФИРМИ

Литература по темите:

Основна литература:

1. Научна литература по предприемачество и фирмено управление, респ. организация и управление на финансовата дейност.

2. Нормативни документи, регламентиращи и регулиращи създаването и управлението на икономически субекти със статут на търговец.

Допълнителна литература:

1. Научни публикации.

2. Периодика.