BAFB563 Практика

Анотация:

Целта на практиката е да формира в студентите практически умения в областта на корпоративните финанси и по-конкретно - в оценката на инвестиции в реални активи. Овладяването на методите за оценка на финансовата ефективност и риска и прилагането им е основополагащо за фирменото финансово управление. Методите за оценка имат своите особености и детайлното им познаване допринася за вземането на коректни финансови решения. При изработването на практиката студентите ще се сблъскат с реални казуси свързани с определяне на паричния поток на компания или инвестиционен проект, съобразяване на паричните потоци с действащата нормативна база в страната, прилагане на амортизационна политика съгласно избраната стратегия на компанията, определяне на риска на компанията и включването му в дисконтовата норма, определяне влиянието на данъчното облагане и инфлационните процеси при вземането на решение относно ефективността на проект и др.

Разработването на практиката ще затвърди приложението на знанията и уменията на студентите по отношение на различни елементи на корпоративните финанси и ще допринесе за формиране на активна позиция към управлението на проекти в стопанската организация.

Оценката на практиката се формира като среднопретеглена от следните два компонента:

а/оценка на практиката, предадена в писмен вид в МУДЪЛ и

б/оценка на презентацията и защитата на практиката пред комисия.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р
гл. ас. Красимир Костенаров  д-р
доц. Цветелина Маринова  д-р
гл. ас. Надя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои функции да използват при анализиране и обработване на бази данни;

• Най-бързият начин (най-краткият път) за решаване на даден проблем, който съпътства вземането на решения;

• Финансовите приложения на MS Excel и как да ги използват.

2) могат:

• да изграждат финансовите модели в MS Excel;

• да интерпретират резултатите;

• да извършват оптимизиране на резултатите от моделите;

• да използват MS Excel за изследване на финансови зависимости.
Предварителни изисквания:
• Знания по основи на финансите

• Знания по корпоративни финансиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Александрова, М. и колектив, “Финанси – теория и практика. Учебно пособие за самоподготовка”, Стопанство, С. 2000 г., с. 199-359.

2. Боди, Кейн и Маркъс, “Инвестиции”, Натурела – 2001 г.

3. Вачков, Ст. и колектив. Въведение във финансите. Варна, 2009

4. Димитър Ненков, “Финансов Мениджмънт – Кратък Курс”, Изд. Стопансво – Унсс, 2008 Г.

5. Маргарита Александрова, “Оптимизация На Инвестиционния Избор “, “Тракия М “, София 2001 г.

6. Николова, Н., Корпоративни финанси, Сиела, София, 2007

7. Орешарски, П.: Финансов анализ и управление на инвестициите, С., 1997.

8. Петров, Г. и колектив: Корпоративни финанси, София: “Тракия - М”, 2006 г.

9. Brealey, R./ Myers, S.: Principles of Corporate Finance, New York, 1996.

10. Brigham, E.F.: Financial Management - Theory and Practice, The

Dryden Press, 1994.