BAFB518 Пари и парична политика

Анотация:

Курсът включва основни понятия и теории в областта на парите и разглежда същността, значението и видовете парични институции и парични режими, както и паричната пилитика на водещи централни банки и паричен съвет.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

доц. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Произхода и еволюцията на паричните форми;

• Функциите на парите

• Основни теории за търсенето и предлагането на пари

• Парична политика при централна банка и паричен съвет

2) могат:

• Да подготвят анализи и изследвания в областта на парите и паричната политика

. Да обобщават и систематизират данни за паричната политика на централни банки.
Предварителни изисквания:
• Макроикономика

• Международна икономика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Еволюция на парите и паричните форми
  2. Търсене на пари. теории за търсене на пари
  3. Предлагане на пари. Парични агрегати и паричен и депозитен мултипликатор
  4. Централна банка. Парични режими
  5. Паричен съвет
  6. Европеяйска централна банка

Литература по темите:

Лавин, А. Ж. Полен. Теории за парите, ”Кама”, С. 2004.

2. Масларов, С. и колектив. Глобални пари и финанси, НБУ, С. 2011.

3. Младенов, М. Пари, Банки, кредит, „Тракия – М”, С. 2008.

5. Неновски, Н. Паричният ред, „Сиела”, С. 2007.

6. Неновски, Н. Свободните пари, „Проф. Марин Дринов”, С. 2001.

7. Норт, М. Парите и тяхната история, ”ЛИК”, С. 2003.

8. Уедърфорд, Д. История на парите, „Обсидиан, С.1997.