BAFB537 Финансови изчисления с MS Excel

Анотация:

Учебната дисциплина ”Финансови изчисления с MS Excel” има за цел да запознае студентите с най-ефективните начини за използване на програмата MS Excel за изчисляване и обработване на бази от данни и прилагане на финансовите модели. Курсът запознава студентите с основни и спомагателни финансови функции за решаване на задачи в областта на финансите. Обучението набляга върху методиката на изграждане на моделите с използването на възможностите на MS Excel, така че да е възможно прилагането им върху големи масиви от данни.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои функции да използват при анализиране и обработване на бази данни;

• Най-бързият начин (най-краткият път) за решаване на даден проблем, който съпътства вземането на решения;

• Финансовите приложения на MS Excel и как да ги използват.

2) могат:

• да изграждат финансовите модели в MS Excel;

• да интерпретират резултатите;

• да извършват оптимизиране на резултатите от моделите;

• да използват MS Excel за изследване на финансови зависимости.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Знания по основи на финансите;

• Знания по корпоративни финанси;

• Умения за работа с MS Excel.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Вачков, Ст. и колектив. Въведение във финансите. Варна, 2009

• Николова, Н., Корпоративни финанси, Сиела, София, 2007

• Петров, Г. и колектив: Корпоративни финанси, София: “Тракия - М”, 2006 г.

• Brealey, R./ Myers, S.: Principles of Corporate Finance, New York, 1996.

• Wayne L. Winston – MS Excel Data Analysis and Business Modeling, 2004

• Bill Jelen – MS Excel 2010 In Depth, 2010.

• Debra Gross - Succeeding in Business With Microsoft Office Excel , 2010

• David M. Levine - Statistics for Managers Using Microsoft Excel, 2011