BAFB502 Финанси на предприятието

Анотация:

Финанси

Преподавател(и):

доц. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Компетенции. Курсът представя съвременните виждания за финансите на предприятието – финансовите активи и пасиви на фирмата, тяхнaта същност и управление. Той покрива стандартните теми по тази дисциплина. Ударението е поставено върху решаването на казуси и задачи, т.е. върху практическото прилагане на учебния материал.

Студентите ще:

1. ЗНАЯТ:

а) да отчитат риска и ефективността при инвестиционните решения;

б) да боравят с методите на капиталовото бюджетиране;

в) методите и формите за финансиране;

г) факторите, определящи разпределението на печалбата в дружеството;

д) моделите за определяне на оборотния капитал на дружеството.

2. МОГАТ да:

а) прилагат придобитите теоретични знания;

б) вземат инвестиционни и финансови решения;

в) да анализират факторите, влияещи върху дивидентната политика;

г) мобилизират финансов ресурс от алтернативни и традиционни източници при оптимизиране на неговата цена.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основен учебник:

1. Петров, Г. и колектив: Корпоративни финанси, София: “Тракия - М”, 2006 г.

2. Brealey, R./ Myers, S.: Principles of Corporate Finance, New York, 1996.

Основно помагало:

3. Александрова, М. и колектив, “Финанси – теория и практика. Учебно пособие за самоподготовка”, Стопанство, С. 2000 г., с. 199-359.

Допълнителна литература:

4. Орешарски, П.: Финансов анализ и управление на инвестициите, С., 1997.

5. Brigham, E.F.: Financial Management - Theory and Practice, The

Dryden Press, 1994.

Средства за оценяване:

4. Форми на обучение (по темите). В процеса на обучението ще се използват теоретични лекции и упражнения за решаване на задачи и казуси.

Учебният материал се преподава от преподавателя, изнася се под формата на реферати от студентите, или се усвоява в рамките на самостоятелна подготовка въз основа на указани от преподавателя източници.

5. Форми на проверка и оценка на компетенциите. Проверката и оценката на компетенциите на студентите се оформя въз основа на оценка от текущ контрол и оценка от краен писмен изпит.

А) Текущият контрол е средноаритметичното от положителните оценки от две текущи контролни, които покриват целия преподаван материал. Те се състоят от решаване на казуси и задачи, както и отговори на теоретични въпроси. Първото ще се състои по време на деветото, а второто – на петнадесетото занятие.

Б) Писменият краен изпит се състои в решаване на задачи и/или казуси, както и в отговаряне на въпроси по темите на курса, при условие че на текущите контролни няма слаба оценка. В такъв случай явяването на краен писмен изпит е задължително.

Преподавателят определя преди текущите контролни тестове и изпита какви материали и пособия могат да се ползват от студентите по време на теста.