BAFB500 Финансово счетоводство

Анотация:

Учебният курс по „Финансово счетоводство“ се характеризира с практико-приложна насоченост при подготовката на обучаваните студенти, при формирането на знания, умения и компетенции, относно текущото счетоводно отчитане на дейността на икономическите субекти. Акцентът се поставя върху счетоводното интерпретиране на стопанските операции и процеси, осъществявани в нефинансовите предприятия и тяхното отразяване във финансовите отчети.

Основната образователна цел на курса е представяне и изучаване на принципите, подходите, правилата и методите за съставянето и оповестяването на текуща счетоводна информация за стопанската дейност на предприятията, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба и приложимите национални и международни счетоводни стандарти. В методическо отношение, учебното съдържание е фокусирано върху същността на финансовото счетоводство, като научна дисциплина, практическа човешка дейност и компонент на системата за информация и управление на предприятието. За усъвършенстването на приложните умения на обучаваните студенти се използват и прилагат множество примерни практически казуси и задачи.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р
 Мариета Станчева  д-р
доц. Иван Андреев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да представят същността на финансовото счетоводство, като научно знание и система за създаване, представяне и оповестяване на отчетна информация за икономическите субекти;

• Да систематизират принципите за организацията на синтетичното и аналитичното счетоводно отчитане в нефинансовите предприятия;

• Да характеризират счетоводно основните стопански операции и процеси в дейността на нефинансовите предприятия;

• Да познават приложимите оценъчните бази в процеса на създаване на счетоводна информация.

2) могат:

• Да създават счетоводна информация за осъществяваните стопански операции процеси в дейността на нефинансовите предприятия;

• Да прилагат изискванията на приложимите национални и международни счетоводни стандарти при текущото счетоводно отчитане на предприятията;

• Да обобщават и представят информацията от текущото счетоводно отчитане във компонентите на годишния финансов отчет на нефинансовите предприятия;

• Да тълкуват самостоятелно широк спектър от счетоводни знания и източници на данни в нов и сравнително непознат контекст.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• За същността на икономическите процеси и организационната структура на стопанските субекти;

• За принципите на управление на дейността на нефинансовите предприятия;

• За теоретичните основи на счетоводството и методите за създаване на счетоводна информация;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Характеристика на финансовото счетоводство в системата на управление на предприятието
 2. Счетоводно отчитане на собствения капитал
 3. Счетоводно отчитане на нетекущите (дълготрайните) активи
 4. Счетоводно отчитане на текущите (краткотрайните) активи
 5. Текущ тест
 6. Счетоводно отчитане на нетекущите и текущите пасиви, провизии и сходни задължения
 7. Счетоводно отчитане на доходите на персонала и на свързаните с тях разчети
 8. Счетоводно отчитане на разходите за дейността
 9. Счетоводно отчитане на приходите от дейността
 10. Счетоводно отчитане на финансовите резултати от дейността
 11. Счетоводно отчитане на договорите за лизинг
 12. Текущ тест
 13. Годишно счетоводно приключване
 14. Структура, съдържание и съставяне на годишен финансов отчет
 15. Счетоводно отчитане на предприятията, в процедура на несъстоятелност и ликвидация
 16. Разработване и защита на курсова работа

Литература по темите:

• Финансово счетоводство. Учебно пособие за дистанционно обучение. Васил Божков, Росица Симеонова, Галина Чиприянова, Диана Крумова. Свищов, АИ Ценов, 2021 г.

• Счетоводство 2021 година: Книга-годишник. Антон Свраков, Бойко Костов, Бойка Брезоева, Христо Досев, Беата Петрова, Николай Ризов. София, Труд и право, 2021, Мултипринт ООД.

• Счетоводство 2020 година. Промени в счетоводното законодателство. Практически въпроси по прилагането на НСС и МСС. Казуси от практиката на счетоводителя. Новите изисквания в Наредба № Н-18. Справочник на счетоводителя. Антон Свраков и колектив, София, Издателство Труд и право, 2020 г.

• Счетоводство на предприятието. Стоян Дурин, Даниела Дурина. София, Издателство „ФорКом“, 2019 г.

• Счетоводство и анализ на финансовите отчети на предприятието. Валентина Станева, Диана Петрова, Теодора Рупска, Росица Иванова, Борислав Боянов. София, Издателски комплекс - УНСС, 2018 г.

• Финансово счетоводство. Слави Генов. Варна, Издателска къща „ГеаПринт“, 2016 г.

• Счетоводство. Михаил Дочев, Атанас Атанасов, Иван Андреев, Галина Чиприянова. Велико Търново, Издателство "Фабер", 2014 г.

• Курс по счетоводство на предприятието. Иван Душанов, Марин Димитров. София, Издателство „Ромина“, 2013 г.

• Financial Accounting. Reporting, Analysis and Decision Making. Carlon, Shirley et al. Milton, John Wiley & Sons Ltd 2019.

• Financial Accounting (FFA/FA):Foundations in Accountancy / ACCA. - 8th ed. - London:BPP Learning Media, 2019.

• Международни стандарти за финансово отчитане. http://www.ifrs.org

• Национални счетоводни стандарти.

• Закон за счетоводството