SOCB553 Социални индикатори

Анотация:

Курсът обединява основите на статистиката и приложението на компютърната програма SPSS при конструиране на социални индикатори и анализ на връзки и зависимости в социалните изследвания. Ще бъдат разгледани различни подходи при конструирането на комплексни индикатори за социален статус с акцент върху измерителите за образователни и социално-икономически неравенства. Тези измерители ще бъдат разгледани във връзка с приложението на многомерни статистически методи: дисперсионен, корелационен, регресионен анализ, класификационни методи. За целите на обучението по време на курса ще бъдат използвани примери с реални данни (Европейско социални изследване 2006 г. и 2008 г.), които ще бъдат анализирани с помощта на компютърна програма (SPSS).

прочети още
Социология

Преподавател(и):

доц. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1)знаят:

След завършването на курса студентите ще имат необходимите познания за начините на конструиране на комплексни индикатори за социален статус, както и познания за приложението на многомерния статистически анализ при изследването на социалните неравенства.

2)могат:

След завършването на курса студентите ще могат да конструират социални индикатори с помощта на специализиран софтуер (SPSS).


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Калинов, К. Статистически методи в поведенческите и социалните науки, НБУ, София, 2001.

Манов, А. Б. Статистика със SPSS, изд. Тракия, София, 2001.

Гоев, В. Д. Статистическа обработка и анализ на информацията от социологически, маркетингови и политически изследвания със SPSS, УНСС, София, 1996.

Харалампиев, К. Работа с данни в SPSS, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2009.

Харалампиев, К. SPSS за напреднали, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2007.

Средства за оценяване:

ТЕСТ - 100%