SOCB505 Социология на религиите

Анотация:

В рамките на курса се анализира значението на религията като един от значимите култрни фактори за конституирането на социална връзка и ключов капитал за овладяването и структурирането на социални пространства. Представят се класически научни подходи към феномена на религиозното, въвеждат се ключови понятия от социологически и културологични дискурси върху религиозния опит, основни религиозни (монотеистични) вероизповедания. Анализират се моделите на тълкуване на света и поведението на самоопределящите се като религиозни индивиди. Студентите придобиват систематичен поглед върху типологията на религиозните общности, върху придобиващите все по-голямо значение религиозно мотивирани позиции в политическите дебати по биоетически въпроси, запознават се с причините за появата на религиозен фундаментализъм, както и с проблемите, пред които глобализацията поставя съвременните мултирелигиозни общества.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

доц. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят

• основни класически и съвременни дискурси в социология на религията

• значението и влиянието на религията в разнообразни културни и политически контексти

Могат

• да анализират нехомогенни и нелинейно протичащи религиозни процеси

• да разпознават религиозни импликации в социални напрежения и конфликти


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Баркър, А. Новите религиозни движения, 1997.

Бъргър, П. (съст.). Десекуларизация на света, 2004.

Вебер, М. Социология на господството, социология на религията, 1992.

Вебер, М. Протестантска култура и модерна епоха, 2006.

Градев, В. Между абсолютното тайнство и нищото, 2007.

Джеймс, У. Разновидностите на религиозния опит, 2003.

Дюркем, Е. Елементарни форми на религиозния живот, 1998.

Нюзнър, Д. Световните религии в Америка, 2008.

Около Чарлз Тейлър. Религия и политика. Безпокойствата на модерността (сборник), 2006.

Тейлър, Ч. Разновидности на религията днес, 2006.

Фрейзър, Д. Златната клонка. Част І, ІІ, 2006.

Уилсън, Б., Религията в социологическа перспектива, 2001.

Средства за оценяване:

2 пъти х 2 часа текущ писмен контрол