SOCB502 Социална демография

Анотация:

Курсът цели запознаване на студентите с широк кръг от теми, свързани с основни структури на населението – по пол, възраст, населено място, регион, град или село. Обръща внимание на значението на жилищната среда, на проблемите на големите градове – качество на живот, жилищни условия; концентрация на градската бедност; етнически отношения в градската среда. Отделна тема е посветена на проблемите на стареенето и на възрастните хора – едночленни семейства, грижи за възрастни по домовете, институционална грижа за възрастни хора, политики за активно стареене. Разглеждат се теми, свързани с репродуктивното поведение – преходите към раждания с различна поредност. Специален акцент се поставя върху преходите в младежка възраст към собствено семейство и отделяне от родителския дом; върху неравенствата в хода на целия живот. Разглежда се миграцията – глобалната миграция, емиграция и имиграция, обратна миграция – проблеми на връщащите се от чужбина и тяхната интеграция, на бежанците.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

доц. Елица Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът развива уменията за работа със статистически данни и за анализ на основни структури на обществото – по пол, възраст, населено място. Формира се разбиране за значението на възпроизводството на населението като социален и биологичен процес. Създава компетентност за анализиране на актуални промени и проблеми пред българското семейство в национален и съпоставителен ракурс.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Антъни Гидънс, 2003 Социология, Изд.Прозорец.

Динкова, М. 1997 Бракът като представа, ценност и реалност, АССА-М.

Коцева, Т., Костова,Д. 2007 Младите хора и интимността в условията на социална промяна, Изд.»Марин Дринов»,С.

Населението на България в началото на ХХI век.Състояние и тенденции,Академично издателство „Марин Дринов”,София,2011.

Предизвикателствата на демографската промяна в България 2010 Институт по социология при БАН,С.

Преса, Ролан 2006 Речник по демография, Авалон, София.

Румяна Стоилова 2006 Пътят на жените в: Кирова, М., К. Славова. (съст.) Род. Култура. Идентичности, Център за изследвания и политики за жените, 97-118

Сугарева, Марта 2004 Въведение в демографията, Авалон, София

Стоилова, Р. 2001. Неравенства и общностна интеграция, монография, ЛИК, София,48-68.

Стоилова, Р. 2005. (в съавт.) 2005 Полови измерения на властта: Регионални специфики, 76, 76-98.

Стоилова, Р. 2008. Джендър неравенства. В: Петков. Кр. (съст.) Европейска социална политика, Сравнителни социологически анализи, учебник, Т.1. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 141-177.

Томова, И. 2010 Ролята на етничността при завръщане на символното, политическото и икономическото господство на мъжете в посткомунистическия период, Социологически проблеми, 201-231.

Средства за оценяване:

Презентация и тест