PSYB635 Практика: Емпирично изследване І част

Анотация:

Студентите ще планират собствено емпирично изследване, което ще трябва да реализират във втората част на този курс през пролетния семестър. В рамките на Емпирично изследване 1, студентите трябва да си изберат научен ръководител, да уточнят темата, по която ще работят, да направят кратък литературен обзор на релевантната литература и да планират изследването си.

Допустими са следните типове емпирични изследвания:

- описателни изследвания (количествени) – напр. прилагане на дадена методика за определена група от хора, събиране на данни с цел събиране на норми и адаптация на въпросници, стимули и т.н.

- корелационни – изследване на връзка между две или повече променливи;

- квазиекспериментални – изследвания, при които няма истинска независима променлива;

- експериментални, включително репликации на вече публикувани изследвания

прочети още
Психология

Преподавател(и):

гл. ас. Армине Джанян  д-р
доц. Пенка Христова  д-р
ас. Веселина Къдрева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

умения за планиране на емпирично изследване

задълбочаване на знанията в област, която представлява интерес за студентите
Предварителни изисквания:
курс по експериментална психология и статистика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Етап 1. Проучване на литература и избор на тема и научен ръководител (съгласуване с научен ръководител по отношене на тема и определяне на план на работа)
  2. Етап 2. Първа версия на работата - препоръчителен срок •първа версия на работата (чернова) – качена в задание в Мудъл •получаване на обратна връзка от научен ръководител •определяне на рецензент
  3. Етап 3. Планиране и описание на дизайн на емпирично изследване •предаване на описанието в Мудъл •получаване на оценка и обратна връзка от научен ръководител – 2 седмици след предаване •получаване на оценка и обратна връзка от рецензент

Литература по темите:

Спрямо избраната област, обсъжда се с научния ръководител

Средства за оценяване:

- 50 % от научен ръководител

- 50 % от рецензент