PSYB519 Статистическа обработка на данни (SPSS, Statistica)

Анотация:

Курсът е въведение в статистическите пакети SPSS и STATISTICA (по избор на студента) като инструмент за анализиране и представяне на експериментални данни в психологията.

Целите на курса са да запознае студентите с начините на използване на съвременни статистически пакети и по-специално - SPSS и STATISTICA. Да създаде умения за самостоятелна работа със съответния пакет: въвеждане и манипулации на данни, избор на подходящ статистически метод, интерпретация на резултатите.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

проф. Енчо Герганов  д-р
гл. ас. Любомир Джалев  д-р
доц. Димитър Атанасов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите, завършили курса могат:

- да използват програмата SPSS/ STATISTICA;

- самостоятелно да анализират данни, получени след провеждането на еднофакторен експеримент, квази-експеримент и корелационно изследване.

- да визуализират получените резултати чрез подходящи графики и таблици.
Предварителни изисквания:
PSYB304 Статистически анализ на данни

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Калинов, K. СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПОВЕДЕЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ, НБУ, София, 2001.

2. Kaлинов К. СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Подход с използване на микрокомпютър. Издателство "ЛОГОС", 1991, София,.

3. Norusis M. The SPSS Guide to Data analysis. SPSS Inc., 1990, Chicago, IL.

4. Norusis M. SPSS for Windows: Professional Statistics, Rel. 6, SPSSInc., 1993, Chicago, IL.

5. SPSS for Windows: Base System User's Guide, Rel. 6, SPSS Inc., 1993, Chicago, IL.

6. SPSS for Windows: Advanced Statistics, Rel. 6, SPSS Inc., 1993, Chicago, IL.

7. SPSS for Window Tables, Rel. 5,, SPSS Inc., 1993, Chicago, IL.

8. Клаус Г., Х.Ебнер, ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА ЗА ПСИХОЛОЗИ, СОЦИОЛОЗИ И ПЕДАГОЗИ. изд. Наука и изкуство, София, 1971.

Средства за оценяване:

Текущ контрол:

1-ви тест в средата на семестъра.

2-ри тест в края на семестъра.

Студентите, които са изкарали успешно и двата теста могат да се освободят от изпит и да получат крайна оценка на базата на двата теста.

Студентите, които не са изкарали успешно някои от тестовете, се явяват на изпит по време на сесията.