PSYB519 Статистическа обработка на данни (SPSS, Statistica)

Анотация:

Курсът е въведение в статистическите пакети SPSS и STATISTICA (по избор на студента) като инструмент за анализиране и представяне на експериментални данни в психологията.

Целите на курса са да запознае студентите с начините на използване на съвременни статистически пакети и по-специално - SPSS и STATISTICA. Да създаде умения за самостоятелна работа със съответния пакет: въвеждане и манипулации на данни, избор на подходящ статистически метод, интерпретация на резултатите.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

гл. ас. Армине Джанян  д-р
ас. Веселина Къдрева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите, завършили курса могат:

• да използват програмата SPSS/ STATISTICA

• самостоятелно да анализират данни, получени след провеждането на еднофакторен експеримент, квази-експеримент и корелационно изследване

• да визуализират получените резултати чрез подходящи графики и таблици
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• знания по математика от средния курс;

• основни статистически понятия от базовия курс по статистикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. SPSS/ STATISTICA - общо описание и възможности. Основни опции. Работа с данни. Описание на данните. Въвеждане и коригиране на данни.
 2. Графично обобщаване и представяне на данните. Видове графични изображения и начините за тяхното представяне. Работа с графичния модул на SPSS/ STATISTICA.
 3. Манипулации с данните. Прекодиране на метрични и неметрични променливи. Създаване на нови променливи и трансформиране на съществуващи променливи.
 4. Вградени функции. Работа с файлове. Типове файлове в SPSS/ STATISTICA. Добавяне и сливане на файлове.
 5. Описателен анализ на една неметрична променлива.
 6. Описателен анализ на две и повече неметрични променливи. Крос-таблици. Построяване, анализ и интерпретация.
 7. Проверка на хипотези за една, две и повече неметрични променливи. Изследване на взаимовръзки.
 8. Непараметрични статистически методи.
 9. Описателен анализ на метрични променливи. Проверка на хипотези за вида на разпределението.
 10. Едномерен еднофакторен дисперсионен анализ. Множествени сравнения.
 11. Корелационен и регресионен анализ.

Литература по темите:

1. Гласс, Дж., Стэнли Дж. (1976). Статистические методы в педагогике и психологии. М.: Прогресс.

2. Калинов, K. (2013). Статистически методи в поведенческите и социалните науки. С.: НБУ.

3. Калинов, К. (1991). Статистически методи в социологическите и социално-психологическите изследвания. Подход с използване на микрокомпютър. С.: Логос.

4. Клаус, Г., Ебнер, Х. (1971). Основи на статистиката за психолози, социолози и педагози. С.: Наука и изкуство.

5. Коен, Б., Лий, Р. Б. (2013). Основи на статистиката за социалните и поведенческите науки. С.: Изток-Запад.

6. Crump, M. J. C., Navarro, D., & Suzuki, J. (2019). Answering questions with data (Textbook): Introductory statistics for psychology students. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/JZE52

7. DePoy, E., & Gitlin, L. N. (2021). Introduction to research: Understanding and applying multiple strategies (6th ed.). Elsevier. ISBN: 9780323612470.

8. Foster, G. C., Lane, D., Scott, D., Hebl, M., Guerra, R., Osherson, D., & Zimmer, H. (2018). An Introduction to psychological statistics. Open Educational Resources Collection. 4. https://irl.umsl.edu/oer/4.

9. Nisbet, R., Miner, G. D., Yale, K. (2017). Handbook of statistical analysis and data mining applications (2nd ed.). San Diego, CA: Academic Press. Hardcover ISBN: 9780124166325; eBook ISBN: 9780124166455.

10. Norusis, M. (1990). The SPSS Guide to Data analysis. Chicago, IL.: SPSS Inc.

11. Norusis, M. (1993). SPSS for Windows: Base System User's Guide, Rel. 6, Chicago, IL.: SPSS Inc.

12. Norusis, M. (1993). SPSS for Windows: Professional Statistics, Rel. 6, Chicago, IL.: SPSS Inc.

13. Ott, R. L., & Longnecker, M. T. (2016). An introduction to statistical methods and data analysis (7th ed.). Boston, Ma.: Sengage learning. ISBN: 978-1-305-26947-7.

14. SPSS for Window Tables, Rel. 5,, SPSS Inc., 1993, Chicago, IL.

15. SPSS for Windows: Advanced Statistics, Rel. 6, SPSS Inc., 1993, Chicago, IL.

16. StatSoft, Inc. (2013). Electronic statistics textbook. Tulsa, OK: StatSoft. WEB: http://www.statsoft.com/textbook/.

17. TIBCO Software Inc. (2017). STATISTICA (data analysis software system), Version 13. http://statistica.io.

Средства за оценяване:

Тест = 50% от оценката

Задание = 50% от оценката

Студентите, които са изкарали успешно двете текущи оценявания, могат да се освободят от изпит по време на сесията и да получат крайна оценка на базата на двете текущи оценки.

Студентите, които не са изкарали успешно някои от текущите оценявания, се явяват на изпит по време на сесията.