PSYB719 Психология на труда

Анотация:

Предложеният курс има за цел да запознае студентите както с класическите, така и със съвременните концепции и подходи в сферата на психологията на труда. Обучението е насочено към придобиване на задълбочени теоретични знания и умения относно ключовите теории и актуалните емпирични изследвания в съответната област. Курсът разглежда въпроси, свързани с поведението на индивидите в труда и тяхната ефективност, ценностните ориентации и нагласи към труда, мотивацията за труд, степента на удовлетвореност от работата, физическите и социално-психологически условия на работното място, професионалния стрес и управлението му и т.н. Структурата на отделните тематични направления цели задълбочаване на познанията за разнообразните аспекти на трудовото поведението.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

гл. ас. Соня Драгова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• психологическите принципи, които лежат в основата на трудовото и организационно поведение;

• основните мотивационни модели, които обясняват поведението на работното място;

• основните теории, свързани с професионалния стрес и бърнаут.

2) могат:

• да се справят успешно с прилагането на придобитите теоретични познания в социалната и трудова практика;

• да анализират трудовото поведение на хората;

• да провеждат психологични изследвания на работното място.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат базисни познания и/или умения в:

" Сферата на социалната психология, психология на личността, психология на развитието.

" Да са запознати с методологията на психологическите изследвания.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Цели, предмет и задачи на психологията на труда. История на развитието на психологията на труда – възникване, етапи, направления. Проблеми пред психологията на труда.
 2. Съвременни перспективи в развитието на психология на труда. Основни сфери на приложение. Методи в психологията на труда.
 3. Проектиране на труда и анализ на работата – процедури и техники. Характеристики на работата. Създаване на длъжностна характеристика.
 4. Практическо занимание: Разработване на длъжностна характеристика
 5. Теоретични подходи за ценностите и нагласите към труда. Методи за изследване на ценностите и нагласите към труда.
 6. Мотивация за труд: Съдържателни теории за мотивацията за труд.
 7. Процесни теории за мотивацията. Системи за мотивиране на работещите.
 8. Мотивация за труд- практическо занимание: разглеждане на казуси и примери от практиката
 9. Тест 1
 10. Удовлетвореност от труда: същност и дефиниции. Методи за изследване
 11. Работоспособност и умора. Фази и динамика на работоспособността и умората.
 12. Физически условия на труд и тяхното въздействие върху работещите.
 13. Стрес:Теоретични подходи и източници на стрес.
 14. Професионален стрес и бърнаут.
 15. Тест 2

Литература по темите:

• Василева, Л. (2002). Ценности в труда при мениджъри от някои източноевропейски страни. Сборник “Психологията на прага на третото хилядолетие”, Благоевград, 2002.

• Гостик, Е., Елтън, Ч. (2012). Принцип на моркова. Издателство „Класика и стил”.

• Иванова, А. (2000). Какъв труд е нужен на човека? Психологически проблеми на съдържанието на труда. Академично издателство “проф. М. Дринов”. София.

• Илиев, Й. (1993). Мотивация на персонала. С.

• Илиева, С. (2009). Ценности и трудова мотивация. Университетско издателство „Св.Климент Охридски”

• Илиева, С. (1998). Привързаност към организацията. С., Албатрос.

• Радославова, М. (2001). Удовлетвореност от труда: Психологични механизми на възникване и функциониране. София.

• Карабельова, С. (2000) Христоматия по управление на човешките ресурси. Лик. С.

• Карабельова, С. (2004). Управление и развитие на човешкия потенциал. София

Нелсън, Д., Куик, Дж. (2017) Организационно поведение: науката, реалният свят и вие. София: Изток-Запад

• Панайотов, Д. (2003). Организационно поведение. София: НБУ – ЦДО.

• Паунов, М. (2006). Организационно поведение. София: Сиела.

• Ригио, Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. Дилок.

• Фърнам, Е. (2012). Индивидуалните различия на работното място: Изследване и обясняване. Изток-Запад

• Landy, F., Conte, J. (2004). Work in the 21st century: an introduction to industrial and organizational psychology . Boston: McGraw-Hill

• Schabracq, Marc, Winnubst, J., Cooper, C.(Ed.). (2007). The handbook of work and health psychology. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

• Thompson, L. (ed.). (2003). The social psychology of organizational behavior: key readings. New York: Psychology Press

• Tosi, H., Mero, N., Rizzo, J. (2000). Managing organizational behavior. (4th ed.). Oxford: Blackwell Publishers.

Средства за оценяване:

Текущ контрол:

тест - 2 бр. - 50%

казус - 50%

Семестриален изпит:

тест - 50%

казус - 50%